Basungule ibhizinisi elenza impilo ibe lula ebantwini baselokishini. Omunye wabo uxoxe noSLINDILE KHANYILE

Share this now

BANGABANYE babantu okuthe ngokubheduka kweCOVID-19 babona intuba yebhizinisi elisha. Njengoba lesi sifo sivalele abantu emakhaya, bona baqhamuke nesisombululo sokusiza osomabhizinisi abenezitolo zokudla emalokishini ukuthi bangawi ngokusungula iMashesha Deliveries.

Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noSindiswa ‘uLady Afrika’ Zulu, umbhali nembongi yezinkondlo zesiZulu nomnikazi wenkampani ehlela imicimbi i-Afrikazania Ink. Unencwadi yeqoqo lezinkondlo esihloko sithi Mayine

Share this now

Usemncane wawuphiwa imali?

Ngihlale kakhulu nobaba ngikhula. Imali waqala engipha njalo ekuseni uma ngiya esikoleni. Ngangiphatha uR1.50 nomphako. Ngokuqhubeka kwesikhathi wangibuza ukuthi kunganjani ngidle isihlanu, ngibeke ishumi zonke izinsuku, ngavuma. Leyo mali yayihlala esikoqokoqweni esasinengidi evulwa wuye. (Wagcina) esenginika imali yesonto lonke, ethi kumele ngifunde ukudla ngizibekele kungashayi uLwesihlanu ngingasenamali.

Kwezemfundo ukhona, kwezomculo nangu, kwezamasiko nezobugugu wuye, kwezamabhizinisi ukhona nakwezikamoya ukhona. Lo makadebona ulandise uLANGA KHANYILE ngohambo lwakhe

Share this now

UMCULO. Kuko konke akwenzile umculo uyinsika. Namuhla uyayikazela ngamajazi emfundo njengoba eneziqu zobudokotela ezine. Kumanje usekhathule indima enkulu kwezinye iziqu zobudokotela.

Kuleli sonto eligqugquzela ukuhlelwa kwemali uSLINDILE KHANYILE uxoxe nongoti abakucebisa ngokwenza loku kahle

Share this now

NGOMSOMBULUKO izisebenzi zenye yezimboni ezinkulu eNingizimu Afrika, imboni yokusansimbi, ziqale isiteleka ngoba zifuna ukunyuselwa amaholo ngo-8% ekubeni umqashi ubeke etafuleni u-4.4% kulo nyaka. Amalungu iNational Union of Metalworkers of South Africa (iNumsa) athe azoteleka umqashi aze agobe uphondo njengoba ethe ngonyaka odlule azwelana naye ngesikhathi kungasebenzeki ngenxa yeCOVID-19.

Ongoti bezobugugu bageqa amagula ngesimo sobugugu nebhizinisi lalo mkhakha eNingizimu Afrika. Baxoxe noLANGA KHANYILE

Share this now

“UMA simi ngeqholo kungenxa yokuthi sigqogqoshe kokhokho abaningi ababengamaqhawe.” Sisho kanjena isisho sase-Afrika.

Owenza ezibukwayo emkhakheni wokuphatha imali uthi akuqhakanjiswe izindaba zabamnyama abavelele ukukhuthaza izingane. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngohambo lwakhe

Share this now

IZINKINGA ezinqala ezikhungethe iNingizimu Afrika, okuwububha, ukuntuleka kwemisebenzi nokungalingani, zingaxazululeka kalula uma wonke umuntu engazibophezela ekwenzeni umehluko lapho ekhona.

Kunenhlasi yethemba ngenkinga yokushoda kukagesi ezweni. USLINDILE KHANYILE uyabika

Share this now

SEKUPHINDE kwengezwa emizamweni yokuxazulula inkinga yokushoda kukagesi eNingizimu Afrika. Kuleli sonto inhlangano eyengamele ugesi iNational Energy Regulator of South Africa (iNERSA) iphasise amalayisensi ezinkampani eziyisikhombisa ezizoba ngabaphehli bakagesi abazimele.

Usenamabhizinisi ehlukene okhule ethanda impilo ewubukhazikhazi nosekumenze wakwazi ukushintsha impilo yakubo. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

Share this now

UKHULE ephupha ngempilo ewubukhazikhazi ayeyibona kuthelevishini nasemabhukwini ayewafunda komunye womakhelwane bakubo ngoba wayefisa ukushintsha isimo sakubo. Nakuba babemhleka uma exoxa ngaleli phupho kodwa ukubambelela kulo kugcine kumenze usomabhizinisi.

Basheba ubungani nebhizinisi abanenkampani ekhiqiza i-pizza edle ngokuhluka. Baxoxe noZIMBILI MAZIBUKO

Share this now

UBUNGANI bezintokazi ezimbili zaseChesterville, eThekwini, abugcinanga ngemidlalo yaselokishini kodwa bugcine ngebhizinisi elenza, lidayise i-pizza eyenziwa ngezithako ezintsha nangomlilo wezinkuni.

Intsha ayifundele amakhono ayindlala ukunyusa amathuba okuqashwa, kusho ongoti. USLINDILE KHANYILE noSIMANGALISO NTSHANGASE bayabika

Share this now

KUMELE intsha icophelele indlela ekhetha ngayo imisebenzi ezoyifundela ngokuqalaza emikhakheni okunamakhono ashodayo nadingwa wumnotho manje. Ngokwenzenjalo izokwandisa amathuba okuthola umsebenzi uma isiphothule isikole.

Kuyathokozisa ukubona ukubambisana okuhle phakathi kukahulumeni nosomabhizinisi, kuloba uBusi Mavuso

Share this now

NAMI ngifisa ukuphosa esivivaneni ekwemukeleni umengameli omusha weBusiness Unity South Africa (iBUSA) uSolwazi uBonang Mohale nephini lakhe uMnu u-Adrian Gore. Bathatha izintambo ngesikhathi esimqoka. Bangabaholi amava abo aziwayo futhi banaso sonke isipiliyoni sokuthi kudingekani ukuze amabhizinisi asimame futhi asize iNingizimu Afrika ukuthi iphumelele.

Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noPhila Duma, umfundi wezindaba kwiVuma FM, umbhali wencwadi esihloko sithi Morning After Dark nomphathi wenkampani yokuthwebula izithombe iPeezy Images

Share this now

Usemncane wawuphiwa imali?

Ngingathi yebo futhi cha. Kwakuncika ekutheni ngangiyidingela ini imali. UMama wayecophelela kakhulu kwezezimali futhi ubehlale esifundisa kusukela sisebancane ukwenza imali ngoba ngaleyo ndlela sasizokwazi ukuphatha kahle lelo (senti) nalelo senti.

Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sinethulela uCannon SA, ogama lakhe langempela wuKhulekani Mncwango, wumsakazi wesiteshi somphakathi Inanda FM, umculi we-Afro pop nomnikazi welebula yezimpahla zokugqoka, i-vXv Levels Street Wear

Share this now

Usemncane wawuphiwa imali noma cha?

Yebo, ngangiphiwa imali futhi-ke ngenhlanhla enkulu umuntu esakhula imali encane yayinkulu. Uyabona nje ngoR2 wawungathenga izinto eziningi (kanti) yiyona mali enkulu leyo engangiyinikwa uma ngicela imali ekhaya.

Ukukhula kwebhizinisi lakhe lokudla sekwenze wathuthela ekhishini elikhulu emva konyaka esebenzela kwakhe. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO

Share this now

AKUJWAYELEKILE ukuthi ubaba wekhaya kube wuyena ocabangela owakwakhe ukuthi avule ibhizinisi ngento ayithandayo njengokupheka. Kwenzeka kanjalo kubanikazi bebhizinisi lokupheka iHomecooked esizakhele igama KwaMashu, eThekwini, KwaZulu-Natali.

I-FNB isiphinde yahlanganisa ithuba lokuthi noma wubani abe namasheya ezinkampanini zaphesheya. USLINDILE KHANYILE uyabika

Share this now

ISASASA lokuthengwa kwamasheya ezinkampanini zaphesheya ngendlela yokutshala imali okuthiwa yi-exchange traded note (i-ETN) isiyenze iFNB yaphinde yahlanganisa amanye amasheya alolu hlobo.

Isuke igcagcele esokeni kuyena uma kunezinselelo ngoba uwumholi ongatatazeliswa wubunzima. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

Share this now

UKUZAMA ukujwayela ushintsho olulethwe yiCOVID-19 endleleni okuphilwa ngayo nokusetshenzwa ngayo yinto ezume wonke umuntu engalindele. Kukhona nokuyimanje abasazama ukulujwayela. Awucabange-ke ukuthi lolu shintsho lunjani uma usanda kuthatha izintambo enkampanini entsha?

Abesifazane asebeyibambe iminyaka ematekisini sebevuse elinye ibhizinisi kule mboni. Omunye wabo uxoxe noTEBOGO MOKWENA

Share this now

ESIKHUNDLENI sokushiya phansi ebhizinisini lamatekisi ngenxa yenkinga yezimali edalwe wukubheduka kwegciwane iCOVID-19, omama asebeneminyaka beku leli bhizinisi baqhamuke necebo elisha.

Olunye usizo emabhizinisini akhahlanyezwe yizibhelu. USLINDILE KHANYILE uyabika

Share this now

UMNYANGO wezoHwebo, iziMboni nokuNcintisana usuhlanganise usizo olunhlobonhlobo lokulekelela osomabhizinisi abathinteke ngenxa yezibhelu ezihlasele KwaZulu-Natali nakwezinye izindawo zaseGauteng ngenyanga edlule.

UZinhle Madela wumculi we-Afro-pop, isishoshovu samasiko esiNtu nomphathi wenkampani yobuciko iHeArt Prints

Share this now

Usemncane wawuphiwa imali?

Ngangiyithola impela kanti yileyo ndlela engaba nabangani abaningi ngayo. Umama wayewumhlengikazi kanti uR2 enganginikwa wona ngisesesikoleni samabanga aphansi wawuyimali enkulu. Ngangikwazi ukuthenga izinto ezimbili ngesikhathi sekhefu, ngiphinde ngithenge futhi uma sekuphume isikole. Isiqeda, ama-chips, isixavathi, imvuthu, iyobo, i-ice block nokunye okuningi. Konke kwakubiza u-50c ngaleso sikhathi.

Usungule isikole esifundisa ngokumodela ofuna ukukhuthaza abantu ukuthi bathande imizimba yabo. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO

Share this now

ABAFUNDI abaningi abasezikhungweni zemfundo ephakeme bahlale bematasa nezifundo zabo futhi balungiselela nezivivinyo. Kodwa kukhona umfundi ohlukile kontanga yakhe. Usheba izifundo nokukhulisa ibhizinisi, okuyisikole esifundisa ukumodela.

You cannot copy content of this page