Izinyunyana zithi yimbudane ukuthi kunezingxoxo eziqhubekayo phakathi kwazo nohulumeni mayelana nokungayinyusi imiholo yezisebenzi zikahulumeni. USLINDILE KHANYILE uyabika

Share this now

AZIKHO izingxoxo eziqhubekayo phakathi kukahulumeni nezinyunyana mayelana nokumisa ukunyusa imiholo yezisebenzi zikahulumeni futhi ngeke zibe khona uhulumeni engakasifezi sonke isivumelwano sokunyuswa kwemiholo esasayinwa ngo-2018.

Izinselelo iNingizimu Afrika ebhekene nazo azisho ukuthi izwe kumele liqhubeke nokucwila ezikweletini. USLINDILE KHANYILE uyabika

Share this now

ININGIZIMU Afrika ilindele ukuthi imali eyikweletayo inyuke isuka kuR4.1 trillion ngo-2020/21 ifinyelele kuR5.5 trillion ngo-2023/24, nokuzoba ngu-95% wenani lo mnotho noma i-gross domestic product (iGDP), lokhu kushiwo wuNgqongqoshe wezeziMali uMnu uTito Mboweni.

Ngabe kukhona okuhlukile amabhange azokwenza ukusabela kwikhwelo likaMengameli uCyril Ramaphosa okhale ngokuthi incane imali asabolekise ngayo ukufukula amabhizinisi akhahlanyezwe yiCOVID-19? USLINDILE KHANYILE uyabika

Share this now

ASHONA ezintangeni amabhange amathathu kwamane amakhulu ezweni uma ebuzwa ukuthi yini azoyenza ukuze kwande isibalo samabhizinisi ashaywe yi-COVID-19?

Kusasa uNgqongqoshe wezeziMali uMnu uTito Mboweni uzokwethula isabelomali saphakathi nonyaka, iMedium-Term Budget Policy Statement. Singalindelani kulesi sabelomali? USLINDILE KHANYILE uyabika

Share this now

BEKUFANELE ngabe isabelomali sizokhombisa ukuzinikela kweNingizimu Afrika ekufukuleni umnotho ngokuthi kube khona imali ebhekile ezokwabelwa ukuthuthukisa ingqalasizinda kodwa kunaloko uNgqongqoshe wezeZimali uMnu uTito Mboweni uzoqhubeka nokubopha izifociya.

Ukhulise isikhwama sempesheni sisuka kuR1.4 billion, wasibeka kuR19.5 billion kanti kusasa uzokwethula ihhotela lomntakabani eliwuR650 million. Le nkakha ixoxe noSLINDILE KHANYILE ngohambo lwayo emkhakheni abampisholo abangandile kuwona

Share this now

EKHULA wayeqaphela umalume wakhe oyedwa owayengafiki njalo ekhaya kodwa uma ekhona wayesuke eswenke econsa futhi ehamba ngohuntshu lwemoto nokwakumchaza kanti nomkhulu wakhe wayemgqugquzela ukuthi akaxoxe nalo malume ezokwazi ukuthi wenzani.

OKUSHA SHA!

Share this now

NGENKATHI sethula Umbele ngenyanga edlule sabika ukuthi kuyohamba kuhambe kufike isikhathi lapho kuzodingeka mfundi othandekayo ukuthi uzikhokhele ezinye zezindaba esikuphakela zona.  Njengeziko lezindaba siyibhizinisi njengawo wonke amanye amabhizinisi, nokusho ukuthi … Read More

ICLICKS ithe imali engenayo inyuke ngo-9.6% yafinyelela kuR34.4 billion ngonyaka wezimali ophele ngo-Agasti 31 kwathi inzuzo yona yanyuka ngo-10.4% yafinyelela kuR2.8 billion. Le nkampani eke yaba sematheni ngenxa yesikhangiso ebesicwasa izinwele zabantu besifazane abamnyama ithe ezinye izitolo zayo zike zaphazamiseka ngesikhathi izwe livaliwe kanti nabantu abaphathwanga umkhuhlane njengokujwayelekile nokube nomthelela emalini engenile. Kodwa ithe futhi isibalo sabantu abathenge besebenzisa i-internet sinyukile.

Share this now

Baphokophele ukwakha izikole ezizimele emalokishini aseNingizimu Afrika njengoba sebezovula esesibili emva kokwakha esokuqala eMlaza. Bathembeni njengoba umnotho uwile? USLINDILE KHANYILE uyabika

Share this now

NGONYAKA ozayo inkampani yabantu abamnyama eyakha izikole ezizimele, i-Edinvest Schools, izovula isikole sayo sesibili esizimele i-Etham College eHilton, maphakathi neKwaZulu-Natali.

IKOMIDI lasePhalamende elibhekelele ukuqokwa koMcwaningimabhuku-jikelele liphakamise ukuthi kuqokwe uNksz uTsakani Maluleke njengoMcwaningimabhuku-jikelele omusha.

Share this now

UMcwaningimabhuku-jikelele osezoshenxa, uMnu uKimi Makwetu, umbongele uNksz uMaluleke. UMakwetu uthe akangabazi ukuthi uNksz uMaluleke ukulungele ukwenza lo msebenzi. Osekuzolandela manje wukuthi iPhalamende kumele lisemukele lesi siphakamiso bese lisidlulisela kuMengameli, okuzothi … Read More

Kuyagcina kule nyanga ukukhokhwa kukathasi ezibonelelweni zezingane nezaguga njengoba isikhathi esasinqunyelwe zona sesiphelile. Loku kuthiwa kuzozwela njengoba amanani okudla emba eqolo. USLINDILE KHANYILE uyabika

Share this now

UKUQEDWA kukachatha obufakwe ezibonelelweni zezingane nezabantu abadala kuzokwenza izigidi zabantu zibulawe yindlala futhi kuzolimaza kakhulu abantu besifazane, okuyibona abahlomula kakhulu ngalezi zibonelelo.

UHULUMENI usumemezele uhla olubuyekeziwe lamazwe athathwa njengayingozi kakhulu nokuzofanele ukuthi abantu bakhona bafake izicelo zemvume zokuza kuleli. Uhulumeni uthe lolu hla lwenziwe ngendlela yokubheka ukuthi kungabhebhetheki iCOVID-19 kodwa futhi kuvikelwe imisebenzi. Lawo mazwe yi-Argentina, iGermany, iPeru, iBangladesh, i-India, iPhilippines, iBelgium, i-Indonesia, iRussia; iBrazil, i-Iran, iSpain, iCanada, i-Iraq, i-United Kingdom, i-Chile, i-Italy, i-USA, iColombia, iMexico, iFrance neNetherlands.

Share this now

Ususe igidigidi kuvela ukuthi uthenge iqembu lePSL AmaZulu. UMnu uSandile Zungu uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngezinhlelo zakhe ngoSuthu nangohambo lwakhe lokuba wusomabhizinisi

Share this now

KUTHIWA kukabilli ngomuntu ofaka imali ebholeni. Okokuqala kuthiwa wumuntu osuke engaqondi empeleni ibhola liyayidla imali, kunokuyingenisa; ngaphandle uma unenqwaba yabaxhasi futhi kuyiqembu elithola imiphumela emihle.

Copyright Notice

Copyright in this website and all material on this website (including but not limited to the text, artwork, photographs, images, music, audio material, video material and audio-visual material) is owned by Likhanyile Group (Pty) Ltd and its licensors. All other rights are reserved. You must not adapt, edit, change, transform, publish, republish, reproduce, distribute, redistribute, broadcast, rebroadcast or show or play in public this website or the material on this website (in any form or media) without obtaining prior written permission. You may request permission to use the copyright materials on this website by writing to directors@likhanyiletm.co.za

© 2020 Likhanyile Group (Pty) Ltd 

You cannot copy content of this page