Imininingwane yosizo lwemali kosomabhizinisi abakhahlanyezwe yizinhlekelele ezihlasela zilandelana. INTATHELI YOMBELE iyabika

Share this now

UMNYANGO wezeziMali umemezele imininingwane yesikhwama sokulekelela osomabhizinisi akhahlanyezwe yiCOVID-19, udlame olwabheduka ngoJulayi ngo-2021 KwaZulu-Natali naseGauteng nezikhukhula ezisanda kuba khona.

Ongoti bathi akufundiswe abantu ngenkanankana yokuguquguquka kwesimo sezulu ukuhlenga impilo, umnotho nemisebenzi. USLINDILE KHANYILE uyabika

Share this now

KUZODINGEKA zonke izinhlaka zomphakathi ukuthi zibambisane ukuphucula impilo yabantu ngezidingo ezihlukene ukunciphisa ingozi yezikhukhula ngoba asikho isisombululo esisodwa futhi abantu ngeke bayeke ukufudukela emadolobheni ngoba bebheka amathuba angcono emisebenzi.

Baphemba kabusha abakhiqiza izimonyo zesikhumba emva kokuwiswa yiCOVID-19 nezidubedube zangoJulayi. Omunye wabo uxoxe noSLINDILE KHANYILE

Share this now

NGESIKHATHI esabamba amatoho wayehlala efuletheni nowesifazane owayenengane eyayihlushwa yisikhumba ine-eczema. Wayinika umuthi wokugcoba ayezihlanganisele wona ngezithako zemvelo wathi akawuzame abone ukuthi ngeke yini wayisiza ingane.

Usengozini umnotho waseThekwini ngoba isenkulu ingozi yezikhukhula ngaphandle uma kutholakala isisombululo ngokushesha. USLINDILE KHANYILE uyabika

Share this now

KUZOTHATHA izinyanga ezintathu ngaphambi kokuthi umnotho waseThekwini usebenze ngendlela obusebenza ngayo ngaphambi kokuhlasela kwezikhukhula ezibhoke ngesonto eledlule. Loku kulindeleke ukuthi kwehlise umnotho wedolobha ngo-1.8% njengoba idolobha lilahlekelwa wuR28 million ngosuku ngenxa yokuvalwa kwamabhizinisi ungakabalwa umonakalo owenzeke kwingqalasizinda.

Usezuze lukhulu unjiniyela ogxile ekuphuculeni impilo yabantu. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA

Share this now

NAKUBA sekuphele iminyaka ewu-20 esiza ewunjiniyela futhi ethuthukisa izindawo namalokishi kodwa usomabhizinisi odabuka ePhuthaditjaba, eFree State, usawuthanda umsebenzi wakhe. Ukusiza abantu bathole izinto ezincane abanye abazithatha kalula njengokukwazi ukuvula umpompi yinto emjabulisayo nokukwazi ukuxazulula izinkinga athuthukise abanye abantu yikona okumkhuthazayo.

Abalimi baxwayisa ngengozi uma ingasheshi ukulunga ingqalasizinda elinyazwe yizikhukhula. USLINDILE KHANYILE uyabika

Share this now

KUMQOKA ukuthi kusheshiswe ukulungisa ingqalasizinda ecekeleke phansi KwaZulu-Natali ukuze kuzophinde kuqhubeke kahle ukuthutha izimpahla eNingizimu Afrika ngoba uma kungenzeki loku kungagcina sekunomphumela omubi emnothweni, ikakhulukazi kwezolimo.

Nakuba efundele omunye umsebenzi, uthando lwakhe lwezinto zokugqoka ezinemibala egqamile lumholele kwimfashini. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

Share this now

UWUMUNTU oseloku kwathi nhlo ukhonze ukugqoka izinto ezihlukile futhi bekumchaza nokubona izinto ezinobuciko obugqamile. Kepha wayengakaze acabange ukuthi lolo thando lungaba yibhizinisi eselivuthwe ngale ndlela okuyiyo manje.

UMNYANGO wamaBhizinisi kaHulumeni uthi usebenzisana neTransnet, uhulumeni waKwaZulu-Natali ne-Eskom ukuzama ukubuyisela isimo kwesejwayelekile ekusebenzeni kwechweba laseThekwini. Ukusebenza kuleli chweba nakwamanye amabhizinisi kuphazanyiswe yizikhukhula ezihlasele kulesi sifundazwe, nokugcine kubikwe ukuthi zidlule nemiphefumulo yabantu abangaphezu kuka-300. Lo mnyango uthe ukusebenza kwemikhumbi bekumisiwe kuleli chweba kanti kukhona nengqalasizinda ecekeleke phansi

Share this now

NDLELANHLE MFOKAMOGAJANE

Share this now

NGEMVA kweminyaka ewu-23 esebenza emNyangweni wezeziMali nemihlanu ewuphethe, uMnu uDondo Mogajane, usethi khumu. UMogajane, owumqondisi-jikelele emnyangweni, uyashiya ngoJuni. Ememezela lezi zindaba, uNgqongqoshe uMnu u-Enoch Godongwana uthe uMogajane ukhethe ukungayivuseleli inkontileka … Read More

I-Durban Car Terminal iphule irekhodi layo lonyaka ngokuphatha izimoto eseziqediwe ukwakhiwa ezingu-531 755 esikhathini esiyizinyanga eziwu-12 esiphele ngoMashi. Umkhiqizo oxubile wenze izibalo zezimoto ezingeniswe ezweni zibe wu-53% ezibalweni zonke okufaka kakhulu izimoto ezincane. Kube ngu-34% ezibalweni zonke kusuka ngonyaka odlule. Kusuka ngoSepthemba iDurban Car Terminal izophatha izimoto zakwaFord iRanger. Nezinhlobo ezihlukene zeChery neJAC zizokwenza ukuthi kunyuke umthamo wezimoto.

Share this now

Bafikelwa wumqondo webhizinisi ngemva kokubona elinye ngenkathi bevakashele kwesinye isifundazwe. Omunye wabo uxoxe noTEBOGO MOKWENA

Share this now

KUBO bonke ubunzima asebeke babhekana nabo baqhubekile bama ngenxa yokuthi ibhizinisi labo lihlukile kunamanye futhi izimpahla abazidayisayo zinethuba lokwenza izinto ezinkulu, okubalwa kuzona ukuqasha abantu abaningi.

Akukacaci ngesikhwama sokulekelela amabhizinisi ahlukunyezwe yiCOVID-19. USLINDILE KHANYILE uyabika

Share this now

UMA ibhizinisi lakho lisamile emva kwesivungungu seCOVID-19 kusho ukuthi uyakwazi ukuphatha ibhizinisi. Loko futhi kwandisa namathuba okuthi amabhange akusize uma ufisa ukuboleka imali.

Balwa nokuntshontshwa nokuhlukunyezwa kwezingane ngewashi elisiza ukunqanda ubugebengu. Omunye wabo uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

Share this now

BEKUHLALE kumkhathaza ukuzwa izindaba zokwanda kwezigameko zokuntshontshwa kwezingane elokishini, kumphule umoya kakhulu ukuthi ezinye zazo ziyanukutshezwa noma zitholakale sezibulewe.

You cannot copy content of this page