USihlalo weSA Farmers Development Association uDkt uSiyabonga Madlala ukhala ngongqimphothwe womNyango wezeziMali ngentela kashukela

Isithombe: Sithunyelwe

Abalimi bakhala ngentela kashukela abathi izoqeda ngabalimi bomoba abasafufusa. UTEBOGO MOKWENA uyabika

Share this now

KUNGASE kusuke udweshu phakathi kwenhlangano emele abalimi iSA Farmers Development Association (iSAFDA) nomNyango wezeziMali ngemva kwesinqumo sokunyusa intela kashukela salo mnyango.

I-SAFDA ifanise isinqumo salo mnyango njengokushaywa ngembibizane kwabalimi bomoba abasafufusa, nethi sizokwenza isimo sibe muncu kakhulu kunesivele siyikhona.

USihlalo weSAFDA uDkt uSiyabonga Madlala uthi ukwenyuswa kwentela yentengo kashukela kuwukuphambana neSugarcane Value Chain Masterplan 2030, uhlelo lweminyaka eyishumi olwaqalwa wuhlumeni lokuvimbela ukukhushulwa kwentengo yemikhiqizo enoshukela.

“I-Health Promotion Levy yethulwe ngo-2018 yabekwa kuR2.1 i-gram engaguquki emkhiqizweni woshukela ongaphezu kuka-4 gram, u-100ml ngamunye. Ukwethulwa kwalo mthetho kube nomphumela omubi kakhulu embonini kashukela.

“Ushaye kwezwela emakethe kashukela, kwalahleka u-20% wenzuzo eyenziwa ngabalimi bomoba, nokusho ukulahleka kwemisebenzi embonini, kwenza nabalimi abaningi bashiya kule mboni ngenxa yobuncane benzuzo abayenzile,” kukhononda uDkt uMadlala.

UMadlala uthi imboni yezolimo ilahlekelwe wuR2.2 billion ngonyaka wezimali wango-2019/20. Wengeza ngokuthi uR2.31 okwenyuswe ngawo imali yokuhlinzeka ngezidingo ihlanganisa yonke iminyango kahulumeni, ngakho ayenzi mehluko otheni.

“Uhulumeni ukhuluma ubuye uziphikise wona ngakho konke lokhu. Into ezokwenzeka wukuthi izinkampani eziningi zizokwehlisa isibalo semikhiqizo enoshukela eziyidayisayo, nokuzoholela ekutheni ushukela ungathengwa kakhulu bese kuphetha ngokwenyuka kwentengo kashukela olandwa kwamanye amazwe, nokusho ukulahlekelwa okukhulu kwabemboni kashukela ezweni.” kusho yena.

Uthintwa umnyango, uthe uzobuye uphendule.

UMadlala uzwakalise ukukhathazeka kwakhe ngokuthi ukungalandelwa kweSugar Industry Value Chain Masterplan 2030 kwenza angabaze ukuthi kuzokwenziwa konke okwathenjiswa wuhulumeni mhla eyethula kubantu.

“Umhlahlandlela wesikhashana walo mthetho kwakuwukwenza isiqiniseko sokuthi ukuthengwa kukashukela kosomabhizinisi abancane ngonyaka wokuqala kukhuphuka okungenani ngamaphakethe kashukela awu-150 000 kuze kufinyelele ku-300 000 ngonyaka wesithathu.

“Abathengi nezitolo ezincane bazibophezela ukuthenga imikhiqizo yabalimi abancane ngenhloso yokubamba iqhaza kwikhwelo likahulumeni lokuthenga okungenani u-80% womkhiqizo wabalimi abasafufusa,” kusho yena.

UMadlala uthi kunokuthi ziphele kodwa ziyanda izingqinamba ezibhekene nabalimi bomoba abasafufusa kusukela kwatatshwa futhi kwacekelwa phansi izimpahla ngoJulayi ngonyaka odlule.

“Balahlekelwe yizigidi zemali (abalimi bomoba) ngenxa yezibhelu zokucekela phansi impahla kanti nokukhuphuka ngokweqile kwentengo kaphethroli kube nomphumela omubi kubona,” kukhononda uMadlala.

You cannot copy content of this page