UNksz uNomvelo Khumalo, umsunguli weTezana’s Chickens, yaseRichards Bay, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Akaziboni eshiya ukufuya oqale ngezinkukhu ukuze angabi wumthwalo kubo. Usebheke ukufuya izimbuzi nokungena kwezolimo. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

Share this now

UKHULE engakucabangi nangengozi ukuthi angaba wusomabhizinisi ngelinye ilanga. Kunaloko ubehlalele ethembeni lokuthi ukufunda kuzokwenza afeze zonke izifiso akhule enazo.

Ukuba nebhizinisi wumqondo omfikele ngoba ezibona esekhulile futhi kungasamfanele ukwenzelwa izinto ekhaya. UNksz uNomvelo Khumalo usukume wabhukula ngo-2020 wasungula iTezana’s Chickens, ibhizinisi lokufuya izinkukhu eziphilayo nezichuthiwe. ITezana uyiqambe eyisusela esidlalisweni sakhe esithi “uVetezana”.

Amachwane eTezana’s Chickens ekhuliswa ehhokweni ngaphambi kokushaywa indali

“Ngangingakaze ngicabange ukuthi ngingaba wusomabhizinisi ngelinye ilanga kodwa konke loko kwashintsha sengenza i-Honours e-UKZN (ngoba) ngingasaxhaswa ezifundweni.

“Kwaphinde kwaqondana kabi; yonke le nto yenzeka kusabhoke iCOVID-19 nemithetho ye-lockdown isaqine kakhulu, nokwakuphoqa ukuthi sifundele ekhaya. Loko kwadala ukuthi ngiphile ngokucela yonke into kumama,” kulanda yena.

Lo somabhizinisi waseRichards Bay, KwaZulu-Natali, uneziqu zeBachelor of Arts in Criminology and Political Science ne-Honours in Criminology and Forensic Studies zase-UKZN.

Uthi usizwe wunina nesoka lakhe ukuthenga izinto zokuqala umsebenzi. ITezana’s Chickens uyiqale ngezinkukhu eziwu-30 kanti manje udayisa izinkukhu eziwu-100 njalo emva kwamasonto amathathu. Zibiza phakathi kukaR100 noR110 inkukhu ngayinye.

“Okwamanje konke ngisazibambele mathupha ebhizinisini kanti izinkukhu zami ngizidayisela omama ababili abadayisa ukudla erenki, ngiphinde ngizidayisele noma wubani ozifunayo Empangeni naseRichards Bay namaphethelo.

Izinkukhu zeTezana’s Chickens sezilungele indali

“Nokho kusenzima ukuthola amakhasimende kwezinye izindawo. Okunye okuphinde kwenze kungabi lula ebhizinisini wukuthi angikabi nawo umshini wokuchutha izinkukhu, nokuphoqa ukuthi ngizichuthele ngezandla, nokuyinto engelula ikakhulukazi ngoba ngisebenza ngedwa okwamanje,” kusho uNksz uKhumalo.

Yize kunezinselelo ezinjalo kodwa uthi akazisoli ngokuqala ibhizinisi kanti uphokophele ukuhamba ibanga elide ebhizinisini. Uthi: “Ukuqala ibhizinisi kungivule amehlo futhi sekutshale nothando lwezolimo kimi, engikholwa wukuthi ngokuqhubeka kwesikhathi ngizogcina nginepulazi engizotshala ngiphinde ngifuye kulona izimbuzi nezinkomo.”

UNksz uKhumalo ufisa ukuthi izinkukhu zakhe zigcine sezidayiswa ezitolo ezinkulu zokudla.

Facebook: Nomvelo Nothile Khumalo

Instagram: tezanas_chickens/nomvelo_khumalo

You cannot copy content of this page