UNgqongqoshe wezeziMali uMnu u-Enoch Godongwana wamemezela uR20 billion weBounce Back Scheme wokulekelela osomabhizinisi abakhahlanyezwe yiCOVID-19

Izithombe: Zithunyelwe

Akukacaci ngesikhwama sokulekelela amabhizinisi ahlukunyezwe yiCOVID-19. USLINDILE KHANYILE uyabika

Share this now

UMA ibhizinisi lakho lisamile emva kwesivungungu seCOVID-19 kusho ukuthi uyakwazi ukuphatha ibhizinisi. Loko futhi kwandisa namathuba okuthi amabhange akusize uma ufisa ukuboleka imali. 

Lona wumbono wesikhulu esiphezulu seFNB uMnu uJacques Celliers. Nokho ugcizelele ukuthi loko akusho ukuthi bazobolekisa ngemali noma kanjani.

Uphawula kanjena nje uCelliers, uNgqongqoshe wezeziMali uMnu u-Enoch Godongwana wahlinzeka ngoR20 billion athi kuzolekelelwa ngawo amabhizinisi akhahlanyezwa yiCOVID-19 kusetshenziswana namabhange nezinye izikhungo ezithuthukisa amabhizinisi.

Kule mali kunoR15bn ongasetshenziswa njengesibambiso njengoba uhulumeni kuyiwo ozothwala izindleko ezingu-20% wokuqala ozolahlekela amabhange. Enye indlela izohambisana nokuthenga amasheya kwamanye amabhizinisi azosizwa. 

“Asidingi ukulinda uhulumeni ukulekelela amakhasimende ethu. Nakuqala asizange silinde uhulumeni, saqhubeka sasiza ngendlela esasingakwazi ngayo ukusiza,” kusho uCelliers.

IsiKhulu esiPhezulu eFNB UMnu uCelliers

“Le mali akuwona umnikelo, sizobolekisa labo bantu okufanele babolekwe. Lapho kunengozi enkulu khona, ningasibheki kakhulu ngoba kufanele kukhunjulwe ukuthi akuyona imali yethu lena esisuke sibolekisa ngayo.”

UGodongwana wathi kuzosetshenziswana nezinye izinkampani ezincane ezibolekisa ngemali. Wengeza ngokuthi eminye imithetho ngezinto ezidingakalayo ukuze umuntu abolekwe imali, njengokuba nesibambiso, zizoxegiswa.

Imizamo yokuthola eminye imininingwane emNyangweni wezeziMali ayiphumelelanga njengoba sekuphele amasonto amabili ungaphenduli.

Namanye amabhange awazange aphawule. I-Absa ithe akukhulunywe nomNyango wezeziMali, kwathi iStandard Bank neNedbank bangaphendula.

Akuqali ukuthi uhulumeni ethule imizamo enjena njengoba kwathi kusanda kuhlasela iCOVID-19 kwamenyezelwa ukuthi amabhizinisi azolekelelwa nge-Loan Gaurantee Scheme eyayihlinzekwe ngoR200bn neyayibolekwa emabhange.

Nokho akuzange kube nesasasa elitheni njengoba amabhange agcina ebolekise ngoR18.1bn ezinkampanini eziwu-14 827. Amabhange athi abantu abaningi abekho klamuklamu ukwandisa izikweletu abanazo emva kwendlela izinto ezenzeke ngayo uma kubheduka ubhubhane iCOVID-19.

You cannot copy content of this page