UMnu uSisekelo Luna, umsunguli we-African Pride, eyenza izikhwama eziyinguganaboya

Izithombe: Zithunyelwe

Bafikelwa wumqondo webhizinisi ngemva kokubona elinye ngenkathi bevakashele kwesinye isifundazwe. Omunye wabo uxoxe noTEBOGO MOKWENA

Share this now

KUBO bonke ubunzima asebeke babhekana nabo baqhubekile bama ngenxa yokuthi ibhizinisi labo lihlukile kunamanye futhi izimpahla abazidayisayo zinethuba lokwenza izinto ezinkulu, okubalwa kuzona ukuqasha abantu abaningi.

“Okusenze saqhubeka sama ngisho sibhekene nobunzima kube wukuthi besazi ukuthi ibhizinisi lethu lingadala amathuba emisebenzi, liqashe abantu abangaphezu kwabangu-20,” kusho omunye wabasunguli be-African Pride uMnu uSisekelo Luna.

ULuna uthi i-African Pride bayisungula ngo-2014 ngemva kokuthi udadewabo nomlingani wakhe ekusunguleni ibhizinisi uNkk uPhumla Nxumalo, beye kwifestiveli ye-jazz eMpumalanga Kapa  nomyeni wakhe. “Kunentombi endala eyayiko-80 (iminyaka), eyayenza ama-briefcase angasoze abuna. Udadewethu wabuya nomqondo wokuthi kufanele sikhiqize lezi zikhwama.

“Sathumela omunye wabazala bethu nomakhelwane, okumanje baqashiwe yinkampani, eMpumalanga Kapa ukuthi bayofunda umsebenzi kwintombi endala uqobo. Sabe sesitshala imali esinayo ebhizinisini, sathenga umshini wethu wokuqala nezinto zokusebenza, kwabe siyaqala ukwenza ezinye izikhwama njengezikhwama zokuphatha nezikhwama zama-laptop,” kukhumbula yena. Namuhla inkampani yabo yenza ama-briefcase ayinguganaboya, izikhwama zama-laptop, izikhwama zokuvakasha nezikhwama zokufaka izipho

Ezinye zezikhwama ze-African Pride

ULuna uthi ngale kokubheduka kweCOVID-19, ziningi izingqinamba ibhizinisi labo eselike labhekana nazo. “Izinto azihambanga kahle ngenkathi sivula ngoba ngenkathi sivula ngangisanda kuthola umsebenzi, okusho ukuthi ngangingagxilile ebhizinisini.

“Sama izinyanga eziyisithupha ukusebenza kwathi ngenkathi sesiqala ukusebenza ngemva kwaloko, satshala imali ebhizinisini ukulivuselela.

“NeCOVID-19 yasishaya kodwa sakwazi ukuma, saqhubeka nebhizinisi,” kusho uLuna.

Uthi enye yezinto ezimqoka abazifundile wukungesabi ukucela usizo, ikakhulu kuhulumeni. “Miningi iminyango kahulumeni efisa ukulekelela ukusimamisa osamabhizinisi; okudingekayo nje wukuthi umuntu angqongqoze, aphikelele bese elandelela; ngale kwaloko (iminyango) izocabanga ukuthi uyadlala.

“Umuntu angathola usizo eminyangweni enjengomNyango wezoHwebo, ezeziMboni nezokuNcintisana neNational Youth Development Agency ukukusiza ukungena ezimakethe.”

ULuna akangabazi ukuthi izimpahla zakhe zizosima kanti inkampani yakhe uyibona ivula igatsha  KwaZulu-Natali maduze.

  • Lolu daba luqale lwashicilelwa ku: vutivibusiness.co.za

Facebook: Sisekelo Luna (Lunatic)

Instagram: _sisekelo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page