I-STANDARD Bank iqoke uNksz uNonkululeko Nyembezi ukuthi abe wusihlalo omusha webhodi. UNskz uNyembezi uthatha izintambo kuMnu uThulani Sikhulu Gcabashe, osethathe umhlalaphansi. Uwumholi wamabhizinisi omdala njengoba ake waba yisikhulu esiphezulu se-Arcelor Mittal South Africa kanti uke waba nawusihlalo webhodi ye-Alexander Forbes kanti wake wabasebhodini ye-Old Mutual.

Share this now
You cannot copy content of this page