IBHANGE loMbuso selinqume ukuthi alikezukudayisa isabelo salo esiwu-50% elinaso e-African Bank njengoba lithe kubona bonke abebefuna ukusithenga akekho elibone kulungile ukuthi limdayisele. Leli bhange lamemezela ukuthi libona kuzoba ngcono ukuthi lidayise isabelo salo e-African Bank ukugwema ukushayisana kwezinto kwazise amabhange alawulwa yiBhange loMbuso.

Share this now
You cannot copy content of this page