UmNyango wezeziMali, oholwa wu-Mnu u-Enoch Godongwana, uyaqhubeka nosizo lukutakula amabhizinisi akhinyabezwe iCOVID-19, udlame lwangoJulayi nezikhukhula

Isithombe: wuGoogle

Imininingwane yosizo lwemali kosomabhizinisi abakhahlanyezwe yizinhlekelele ezihlasela zilandelana. INTATHELI YOMBELE iyabika

Share this now

UMNYANGO wezeziMali umemezele imininingwane yesikhwama sokulekelela osomabhizinisi akhahlanyezwe yiCOVID-19, udlame olwabheduka ngoJulayi ngo-2021 KwaZulu-Natali naseGauteng nezikhukhula ezisanda kuba khona.

Lolu sizo olubizwa nge-Bounce Back Support Scheme luhlukaniswe kabili. Kukhona uR15 billion izinkampani ezizobolekwa wona kusetshenziswa amabhange nezinye izikhungo zokuthuthukisa ngemali. Ingxenye yesibili iwuR5bn ozobuye usetshenziswe kanti usizo lawo luzokwenziwa ngokuthenga amasheya kwezinye zezinkampani.

Isitatimende esikhishwe wumNyango wezeziMali sithe nakuba uhulumeni uzosiza ngokuba yisibambiso njengoba kunguye ozothwala u-20% wezindleko zemali ezocwila kodwa amabhange asazolandela imigudu ejwayelekile yokubheka ukuthi kufanele yini ibhizinisi libolekwe imali.

Inzalo umuntu azokhokhiswa yona yimalimboleko enqunywe yiBhange loMbuso no-6.5% kanti ababolekisayo abavumelekile ukweqa kuyona.

“Abamabhizinisi kuzofanele bayikhokhe le mali iminyaka emihlanu. Amabhange angazinqumela ukukuguqula loku ngokubona kwawo (njengokuthi athi khokha ngokokuhambisana nokukhula kwebhizinisi lakho) kuze kube yiminyaka ewu-10 uma kuwukuthi ibhinizisi lakho alikwazi ukukhokha,” kusho isitatimende.

Izinkampani ezivumeleke ukuboleka imali kulolu hlelo ngezingenisa imali engeqi kuR100 million ngonyaka. Imali inkampani engabolekwa yona iqala kuR10 000 kanti ngeke yeqe kuR10m.

Ngo-2020, uhulumeni wamemezela uhlelo lukaR200bn lokusiza izinkampani ezazithwale kanzima ngenxa yeCOVID-19 okwakuthiwa yiLoan-Guarantee Scheme. Lolu sizo lwahlinzekwa kusetshenziswa amabhange.

Izinkampani zagcina ziboleke uR18bn kuphela njengoba amabhange aveza ukuthi osomabhizinisi abaningi babemanqika ukwandisa izikweletu abanazo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page