UMnu uDavid Makhura, uNdunankulu waseGauteng ngemizamo abayenzayo ukweseka osomabhizinisi abasufufusa

Izithombe: Zithunyelwe

Imizamo yokufukula amabhizinisi asafufusa eGauteng. UTEBOGO MOKWENA uyabika

Share this now

NAKUBA uNdunankulu waseGauteng uMnu uDavid Makhura etuse uhulumeni wesifundazwe ngokusiza ukwakha umnotho waselokishini kodwa iningi losomabhzinisi basemalokishini libona kusekuningi okusadinga ukwenziwa ukuze kufukulwe amabhizinisi nomnotho wasemalokishini.

Enkulumweni ayethule ngesonto eledlule, uMakhura uthe uhulumeni usebenzise uR5.6 billion ukufukula osomabhizinisi besifazane, kwathi uR6.3bn wasetshenziswa ukufukula intsha.

UMakhura uqhube wathi bawu-56 osomabhizinisi okufukulwe amabhizinisi abo emalokishini ngohlelo olubizwa ngeThembisa eKasiLabs Innovation Hub. Omunye wosomabhizinisi abebekulolu hlelo wuNksz uPhumzile Mthembu.

UNksz uMthembu uthe iThembisa eKasiLabs Innovation Hub imsize wakwazi ukuguqula umqondo webhizinisi abenawo waba yibhizinisi. Manje usewumphathi we-Ingcweti, eyenza imikhiqizo evikela isikhumba sezingane ezisanda kuzalwa.

UNksz uMthembu, umsunguli we-Ingweti, yaseGauteng

“Ngibhalise ibhizinisi lami ngo-2018, laqala ukusebenza ngo-2019. I-eKasiLabs ingihlolele imikhiqizo yami, yayifinyelelisa ebantwini, yangisiza ngokuyihlola ngobuchwepheshe bezempilo njengoba manje isitholakala emakhemisi amabili Ekurhuleni, eGauteng,” kusho yena.

UNksz uZanele Sithenjwa, omunye wabasunguli beThe Rib Plug yaseMndeni, eSoweto, ufakazele isisho sesiZulu esithi “abantu abayi nganxanye bengemanzi”. Ugxeke uhulumeni waseGauteng ngakubize “ngokwenza kube nzima” ukuthola usizo kuwona.

“Uma ngifuna ukucijelwa amabhizinisi kwiNYDA (iNational Youth Development Agency), ukwenza isibonelo nje, kumele ngiye edolobheni eGoli ngenxa yokuthi awekho amahhovisi ayo eSoweto. Uhulumeni kufanele enze imizamo yokuthi izinhlaka ezinjengeNYDA zibe khona emalokishini.

“Okunye okumele bakucabange wukusebenzisa izinkundla zokuxhumana ezinjengo-WhatsApp ukuze kube lula kosomabhizinisi abangenayo imali yokugqigqa edolobheni uma kukhona izicelo abafuna ukuzifaka basebenzise omakhalekhukhwini,” kusho yena.

UNksz uSithenjwa, omunye wabasunguli be-The Rib Plug, okhale ngohulumeni

UMnu uSamuel Mazibuko we-iTaxi Ubuntu App, naye waseSoweto, ukhale esifanayo. Uthi ukungasetshenziswa kukaWhatsApp ezinhlankeni eziningi zikahulumenil kwenza bona njengosomabhizinisi abasafufusa bangakwazi ukuxhumana kahle nohulumeni.

UMazibuko uzwakalise ilaka lakhe ngomthethosivivinyo ohlongozwa wuhulumeni iTownship Economic Development Bill ohlose ukwakha uhlelo oluqondile lokuthi uhulumeni wesifundazwe nomasipala basebenzisane ukweseka amabhizinisi asemalokishini, kuguqulwe amarenki amatekisi abe yisizinda sokuhwebelana ngamabhizinisi esisemthethweni.

UMnu uMazibuko, umsunguli we-iTaxi Ubuntu App, naye uyakhala ngohulumeni

Uthi ubona lo mthetho ungasiza kakhulu ukuxhumanisa imboni yamatekisi nosomabhizinisi baselokishini. “Ukwenza isibonelo nje, irenki yamatekisi aseBara inabagibeli abalinganiselwa ku-1 million ngenyanga, ngakho uma osomabhizinisi bengavunyelwa ukusebenza ngokusemthethweni emarenki, labo bagibeli bangakwazi ukweseka osomabhizinisi abasafufusa, loko okuzosiza ukukhulisa umnotho wasemalokishini jikelele.”

You cannot copy content of this page