UNksz uLee Nyathikazi, umsunguli weNgoma Wines yaKwaNdengezi, eThekwini, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Intokazi yaselokishini ezifela ngomvini obomvu isembhidlangweni wokuthi iwayini libe yiNgoma emnandi endlini emnyama. Ixoxe noLANGA KHANYILE

Share this now

NGESILATINI kuthiwa in vino veritas, okusho ukuthi lapho kunomvini (iwayini) khona, kuneqiniso noma oqhabule iwayini uyazikhiphela iqiniso.

Kube njena ngenkathi intokazi ephisa ngewayini elithi yona ixoxa ngelinye lamabhizinisi angavamile kubantu abamnyama.

Cha, uNksz uLee Nyathikazi, oneminyaka ewu-37, ubengaqekethi ngoba eqise inkezo ebhodleleni lomvini kepha kuhlalukile ukuthi kungenxa yentshisekelo anayo ngomvini neNgoma Wines. INgoma isungulwe ngo- 2021 kanti izinze yaKwaNdengezi, eThekwini, KwaZulu-Natali, lapho inesitolo khona.

Intombazane yaselokishini lapho kwande khona ukukhuhla izingudu zikabhiya neze-cider namagabha kagologo neyafunda elokishini ihlangana kuphi nesiphuzo esiqhatshulwa abelungu? “Wumshado wami wesibili ongenze ngaqala ibhizinisi lewayini.

“Iwayini ngalijwayezwa ngumyeni wami. Wayevame ukuthi uma kade ehambile bese engiphathela lona. Wayengiphathela i-Cabernet Sauvignon athi ‘awushaye la’. Ngalijwayela kanjalo. Kwahamba kwahamba ngagcina nginothando lwewayini elibomvu. Ngathola ukuthi lingisiza nokuthi ngilale (kamnandi),” kukhumbula yena ehleka kancane.

UNksz uNyathikazi uthi: “Ngokuhamba kwesikhathi ngazenzela ucwaningo ngicwaninga ngewayini. Ngafunda ngobuhle balo kumuntu; njengokuthi likwenza wehlise umoya (uma unexhala), ulala kahle, liyasiza uma unesisu esigcwele umoya, njalonjalo.”

Uthi ngemva kokucwaninga ngewayini waqoma ukushiya emsebenzini kwaMahle Behr eNew Germany, lapho ayeyi-quality inspector khona. Wacela abangani bakhe baseGoli ukuthi bamsize ngomhlaba wokulima amagrebhisi “ngoba umhlaba wethu (eThekwini) awuvumi”. Ngeshwa uthi leyo mizamo yabhuntsha.

“Ngemva kwaloko ngathola omunye (umame) oyiBhunu waseStellenbosch, eNtshonalanga Kapa. U-Helen unomhlaba futhi wenza iwayini. Wangisiza kakhulu. Ngagcina (ngehlile) ngaya eStellenbosch ngayokwenza izifundo zokwenza iwayini,” kulanda uNksz uNyathikazi.

Uthi ngenxa yokuswela umhlaba, indawo nemali wagcina ecele lo Msamariya olungileyo ukuthi amenzele iwayini lakhe. “U-Helen ngamtshela ukuthi ngifuna iwayini elinjani. INgoma ayifani namanye amawayini. I-dry red yakhona ayibabi, iyashelela olimini,” eyichaza kuze kulokoze amehlo.   

INgoma Wines itholakala ngezinhlobo ezintathu i-Cabernet Sauvignon, i-Sauvignon Blanc ne-Sweet Rose. Ibhodlela eliwu-750 libiza uR90.

Izinhlobo zewayini leNgoma Wines

Ngale kwasesitolo esiKwaNdengezi, iNgoma Wines itholakala eBallihoo eMhlanga, eNdawo Yethu eGlenwood, eDurban Exclusive naseStretta eHillcrest.

Liqanjwe kanjani leli wayini okuthiwa alifani namanye? “Igama elithi Ngoma Wines lisukela esithakazelweni sakithi kwaNyathikazi. Yisibongo esingadumile. Ngangifisa ukukhulisa uNyathikazi aziwe. Okwesibili, umkhakha engikuwona unomculo; uma uphuza, kufanele udlale umculo. iwayini uma ulishaya lihambisana nengoma emnandi, ngakho nengoma emnandi iyangena kuleli gama. Uthi uthakasela ingoma, ube uzitika ngewayini lakho,” kucikoza yena.

Uthi iNgoma ihluke ngokunambitheka kwayo nephunga “noma uliqhabula”.

Kwizinselelo ezinkulu aseke wabhekana nazo, uthi wukugqoza kokuthenga kwabantu abamnyama. Uthi ngabelungu abalithenga kakhulu. Uthi: “Nokho abantu engibadayiselayo abaningi yilabo abasuke bezoba nemicimbi. Bathenga amabhokisi.”

Enye inselelo uthi wukuswela imali yokukhulisa ibhizinisi njengokuthola umhlaba. Buka nje ekhaya nginendawo enkulu.”

Kuzona zonke izinselelo uthi kodwa kukhona okumgeza ubebebe. “Okokuqala nje wukuthi iwayini lami lifinyelele la selifinyelele khona. Okunye ukubona amawele akwaQwabe eshuthe nalo kwangijabulisa kakhulu noSizwe Mdlalose noDladla Mshunqisi sebeke bashutha nalo.”

Elokugcina lale ntokazi, esafisa ukubuyela ekomkhulu lomvini, iNtshonalanga Kapa, ukuyoqhuba izifundo zokwenza iwayini, kosomabhizinisi abasafufusa lithi: “Kudingeka ube nenkani (uphokophele), ungalaleli (abantu bakushintshe umqondo). Kufanele ukholelwe kuwena.”

Uma uNksz uNyathikazi eqinisa ikhanda, akubuzwa ukuthi iNgoma isazoqhubeka ishe.

Facebook: Ngomawinesa

Instagram: @ngomawinesa

You cannot copy content of this page