Kubaluleke ngani ukuthi sithenge emabhizinisini abantu abamnyama, kuloba UNTOKOZO BIYELA

Share this now

UMA ungabheka umhlaba jikelele uzoqaphela ukuthi thina sizwe esimnyama sisemsileni uma kuziwa kwezomnotho. Ziningi-ke izizathu ezenza loku.

Umlando uyasikhombisa ukuthi ngokufika kwabamhlophe kuleli zwekazi i-Afrika, kwathathwa okuyimpahla yethu, imfuyo yethu, amasimu ethu, umhlaba wethu nomnotho wezezimayini ngendluzula. Loku kwasishiya ze njengesizwe esimnyama.

Kwafakwa nemfundiso esicindezelayo yokuthi sifundele ukuba ngabathengi noma siqashwe, hhayi ukuthi sibe ngabakhiqizi noma abaqashi.

Okubuhlungu-ke wukuthi kancane kancane lolu hlanga lokuqamba nokwenza izinto ezintsha singabantu abamnyama selwasiphulwa ngisho nasezimpandeni zalo. Sizithole sisuka ekukwazini ukuzondla, ukuzigqokisa; sagcina sesiyisizwe esikhangeza kuthelwe. Lezi zinto engizibalile ngenhla kwakuyiwona mnotho wethu singabantu abamnyama, ikakhulukazi umkhakha wezokufuya nezolimo.

Njengoba sazi ukuthi yonke into ekhona iqhamuka emhlabathini, ngakho-ke uma singenawo umhlaba, asinawo umnotho. Yingakho namhlanje sinabantu abahlwempu. Kodwa-ke lisekhona igolide esinalo abokuhamba abasalimba elibanikeza umnotho nengcebo namanje.

Lonke ibhizinisi lidinga abantu abazothenga lowo mkhiqizo noma abazosebenzisa lawo makhono izinkampani ezinamava kulowo mkhakha. Uma bengekho abantu, alikho lelo bhizinisi, angikhathali ungaba nomkhiqizo omuhle kanjani noma ubuchule obungakanani embonini okuyo.

Leli golide engikhuluma ngalo yisibalo sethu singabantu abamnyama eNingizimu Afrika. Izibalo zikhomba ukuthi umnotho wakuleli zwe usezandleni zabantu abawu-10% iningi labo okungabamhlophe namaNdiya. Abantu abamnyama bawu-80% wezibalo zabantu abahlala eNingizimu Afrika. Loku kusho ukuthini? Loku kusho ukuthi ingxenye eyishumi yamaphesenti idayisela ingxenye engamashumi ayisishiyagalombili yabantu abamnyama, abangeyona ingxenye yokukhiqizwa kwempahla nomkhiqizo waleli zwe.

Yingakho noma wubani ofisa ukwenza ibhizinisi noma ofuna ukudayisa umkhiqizo othize ongeyena umuntu omnyama engabi novalo noma inkinga yokuthi uma eliqala lelibhizinisi noma efika nalowo mkhiqizo uzowudayisela bani.

Okusobala wukuthi ikhona imakethe yabantu abamnyama ngaso sonke isikhathi eseyaba ngokhamisa, sithele. Loku kubuhlungu kakhulu ukuthi noma siyisizwe esinesibalo sabantu abaningi kangaka, asikakwazi ukuguqula imiqondo yethu siqonde ukuthi ngalesi sibalo sabantu esinaso, yiwona mcebo wethu lo esiwuphethe.

Loku kusho ukuthi njengesizwe esimnyama sibe nenhloso futhi siphokophele ekucabangeni kwethu, ekwenzeni kwethu izinto, ukuthi noma yini esiyenzayo, noma yini esiyicabangayo, kufanele siqale ngokucabanga ukuthenga izinto esizidingayo emabhizinisini abantu abamnyama kuqala, asondelene nathi njengakudala lapho amabhizinisi ayesemalokishini, nasemadolobhaneni amancane abantu abamnyama ayephethwe ngabantu abamnyama.

Uma inhlosongqangi yethu iwukuthi sonke singabantu abamnyama siyazibophezela ekwesekeni amabhizinisi abantu abamnyama, kancane kancane sizobona umnotho wabantu abamnyama usimama. Loku kuzokwenza ukuthi osomabhizinisi abancane babe ngosomabhizinisi abakhulu.

Abaningi baye bacabange ukuthi indlela yokubuyisa umnotho wukuthatha amabhizinisi abelungu ngendluzula, kanti cha indlela elula wukuqala izimboni zethu ezenza imikhiqizo efana ncamashi nayo yonke imikhiqizo abayenzayo ngoba sinalo ulwazi.

Abelungu basetshenzelwa yithina bantu abamnyama ezimbonini zabo. Into esingayenza nje wukuthatha lolo lwazi silusebenzise ekuqaleni ezethu izimboni bese sakha indlela yokufinyeleliswa kwalezi zimpahla kubantu bakithi abamnyama izwe lonke.

Sesiziphethe vele ezokuthutha kwabantu. Loku kungasho ukuthi imboni yosomatekisi ingasebenzisana nezimboni zabantu abamnyama ukusungula umkhakha wokuthuthwa kwezimpahla kusuka ezimbonini kuya emiphakathini noma kuvule amanye amathuba okuhanjiswa kwale mpahla kwabanye.

Kodwa-ke okubaluleke kakhulu kunako konke wukuthi akekho umuntu ongakuphoqa ukuthi uyisebenzise kuphi imali yakho uma usuke wathatha isinqumo sokuthi “mina imali yami ngiyisebenzisa emabhizinisi abantu abamnyama kuphela, noma la kukhona isandla somuntu omnyama”.

Empeleni into esiyidingayo singabantu abamnyama wukuguqula umqondo uma kuziwa kwezomnotho. Ngeke sifike sisebenzele amabhizinisi abamhlophe namaNdiya, siphinde futhi kuthi imali abasinika yona siyoyiphosa emabhizinisi abo; sondle imiphakathi yabo kodwa thina sisale ze! Kubalulekile sishintshe ukwenza uma sithi sifuna ukubuyisa ezomnotho ezandleni zethu!

UBiyela ungumeluleki wosomabhizinisi enkampanini iMindset Shift Consulting

Facebook: Ntokozo Mondli Biyela

Copyright Notice

Copyright in this website and all material on this website (including but not limited to the text, artwork, photographs, images, music, audio material, video material and audio-visual material) is owned by Likhanyile Group (Pty) Ltd and its licensors. All other rights are reserved. You must not adapt, edit, change, transform, publish, republish, reproduce, distribute, redistribute, broadcast, rebroadcast or show or play in public this website or the material on this website (in any form or media) without obtaining prior written permission. You may request permission to use the copyright materials on this website by writing to directors@likhanyiletm.co.za

© 2020 Likhanyile Group (Pty) Ltd 

You cannot copy content of this page