Kuleli Sonto kuSaziwayo neMali sikuphathele uThemba Sibanyoni, umlingisi nomculi osanda kuklonyeliswa ngendondo kumaRoyalty Soapie Awards. Uthole indondo ngendawo eyidlalayo kwi-Diep City futhi wayesemdlalweni wamahlaya i-Ses’ Top La

Share this now

Usemncane wawuphiwa imali?

Yebo, ngenkathi abazali besaphila

Uqale nini ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi wayivula nini?

Angisakhumbuli ukuthi ngayivula nini. Sekukudala kakhulu kodwa ngayivula eNedbank.

Ekukhuleni kwakho yini oyikhumbulayo nowayifunda ngemali?

Ngifunde ukuthi imali iyongiwa. (Uthando lwemali yimpande yesono) impela kodwa yonge (ukuze) izokusebenzela.

Uqale nini ukusebenza kanti kwakuyimalini umholo wakho wokuqala?

Ngaqala ukusebenza ngo-1993, ngangihola uR750 (ngesonto).

Wawenzani umholo wakho wokuqala?

Awu, ngawukhaba ngazo zombili (ngawudla)! Ngaphisana ngawo endlini, nganika nogogo, enye ngayikhaba ngazo zombili.

Yini into enhle ongathi usuke wayenza ngemali?

Wukuthenga imoto nokulungisa umuzi wasekhaya.

Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?

Maningi kodwa nje ukusho ambalwa, wukuzama ukujika ingqondo yomuntu ongakuthandi umthengele isiphuzo, yiphutha-ke lelo. Okunye wukufika endaweni yotshwala uthenge ifriji lonke bese uphisana ngotshwala.

Wake walutheka mhlawumbe ngokungena “ebhanoyini”?

Angikaze, mhlawumbe yile nto yaselokishini umshayelwano (umholiswano). Ngathi uma ngithola eyami imali ngathi angisayingeni.

Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?

Uma uthola imali yenza loku owawukade ufisa ukukwenza, ayiphele usukwenzile.

Uma ungawina uR1million kwiLotto ungawusebenzisa kanjani?

Ngingathenga amasheya bese ngithenga imoto enamandla, mhlawumbe iRange Rover, iToyota Hilux noma iR8 (ye-Audi).

Ungabeluleka uthini abanye abasemkhakheni wakho ngokuphatha imali?

Kunengoma kamaWillies osalala eyayithi “uma unemali zibheke, uma unemali ibeke”. Yiloko nje engingakusho. Nalaba abasafuna ukungena kulo mkhakha ngibanika lesaluleko.

You cannot copy content of this page