Kuleli sonto KUSAZIWAYO NEMALI sixoxa neNdlovukazi Mapule, umsakazi nomlingisi. Uwumsakazi nesikhulu sezokukhangisa kwiNanda FM kanti useke walingisa kwiMbewu neDurban Gen

Share this now

Usemncane wawuphiwa imali?

Eyi, cha.

Uqale nini ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi wayivula kuliphi?

Ngaqala (ngisafundela) ukuba wuthisha. Ngayivula eFNB.

Ekukhuleni kwakho, yini oyikhumbulayo nowayifunda ngemali?

Wukuthi iyakwazi ukuthi isebenziseke ngendlela noma ngabe incane. Umama wayengaholi imali etheni kodwa sakhula futhi safunda.

Uqale nini ukusebenza kanti kwakuyimalini umholo wakho wokuqala?

Ngiqale ngo-1995, ngangihola imali ephakathi kukaR3000 noR5000.

Wawenzani umholo wakho wokuqala?

Ngawunika uMa ukuze ngithole izibusiso.

Yini into enhle ongathi usuke wayenza ngemali?

Wukufundisa izingane ezingabazukulu badadewethu futhi zifunde ezikoleni ezisezingeni nokwakhela uMa umuzi; noma-ke engasekho.

Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?

Wukuthi uma ngibona ukuthi imali incane bese ngihambe ngiboleka imali ezalayo.

Wake walutheka mhlawumbe ngokungena ebhanoyini?

Lutho, yinto engiyibukela kude leyo. Okuke kwenzeke nje wukuthi mhlawumbe sithi uma sikade sidlala umholiswano kuthi uma sekufanele uze kimina bese ngingawutholi.

Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?

Wukuba nesabelomali sendlela imali engizoyisebenzisa ngayo nokuphila ngangokwamandla ami. Ukusebenzisela imali enye into ngoba ngithi ngizophesha yiyona nto ebingishaya kakhulu.

Uma ungawina uR1 million kwi-lotto ungawusebenzisa kanjani?

Isifiso sami wukuthi umfowethu owashaywa yisifo sohlangothi athole indawo azohlala kahle kuyona futhi abe nemoto ukuze ezokwazi ukuqhubeka nomsebenzi wakhe ngaleyo ndlela asakwazi ngayo ngoba usebenza ngezandla. Enye ngingayitshala futhi ngikhulise namabhizinisi ami.

Ungabeluleka uthini abanye abasemkhakheni wakho ngokuphatha imali?

Ngingathi asizame ukuthi leyo mali esiyitholayo siyibeke ngendlela yokuthi (isiqhube) izinyanga ezimbalwa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page