Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noBhekani ‘uDankie’ Mthembu, umsakazi we-Intokozo FM nomphathi wenkampani yamaciko iNgoza Entertainment

Share this now

Usemncane wawuphiwa imali?

Yebo, ngangiphiwa u-50c noma uR1 uma ngiya esikoleni.

Uqale nini ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi wayivula kuliphi?

Ngiqale ngo-2014 sengisekolishi ngenzela ukukwazi ukuthola imali yeNSFAS. Ngayivula e-Absa.

Ekukhuleni kwakho, yini oyikhumbulayo nowayifunda ngemali?

Wukuthi kubalulekile ukuzijwayeza ukubeka imali ukuze ungaceli yonke into kumzali, ukwazi ukuzenzela ezinye ezinto ozifunayo.

Uqale nini ukusebenza kanti kwakuyimalini umholo wakho?

Ngiqale ngo-2015 ngiseyithwasa ebhange Ithala, ngihola uR2 500 ngenyanga.

Wawenzani umholo wakho wokuqala?

Ngathatha uR1 000 ngawunika ubaba, uR500 ngawubeka ebhange, kwathi esala lapho ngagibela ngayo ukuya emsebenzini.

Yini into enhle ongathi usuke wayenza ngemali?

Wukukwazi ukulekelela umama nobaba ukulungisa ikhaya (ngathatha) nezincwadi zokushayela.

Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?

Wukuthenga izimpahla zokugqoka ngingakuhlelanga ukuzithenga.

Wake walutheka mhlawumbe ngokungena ebhanoyini?

Cha, angikaze. Kodwa ngake ngalahlekelwa yimali ngenkathi ngithenge i-keyboard esitolo esi-online. Ngalinda unomphelo, namanje angikayitholi.

Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?

Wukuthi akumele ubukele abanye abantu phansi noma ungabahloniphi ngoba nakhu unemali ngaleso sikhathi.

Uma ungawina uR1 million kwi-lotto ungawusebenzisa kanjani?

Ngingathatha uR400 000 ngiwutshale ebhizinisini lokwakha, uR200 000 ngilungise ngawo ekhaya, omunye uR200 000 ngiwubeke ebhange bese esala lapho ngizijabulise ngayo.

Ungabeluleka uthini abanye abasemkhakheni wakho ngokuphatha imali?

Ngingathi asenze konke okusemandleni ethu ukonga nokubeka imali ukuze singasokoli uma kwenzeka sibhekana nobunzima esikhathini esizayo.

You cannot copy content of this page