Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noHlobisile Mkhize owumculi we-Afro-pop, umlingisi wemidlalo yeshashalazi nomxoxi wezindaba

Share this now

Usemncane wawuphiwa imali noma cha?

Bengiyithola imali kodwa bengiyisebenzela ngokwenza kahle. Bekufana nomklomelo wokungigqugquzela ngoba bekuyivelakancane ukuthola imali ikakhulukazi kimina nezingane zakwethu esikhuliswe wumzali oyedwa sibathathu.

Uqale nini ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi wayivula kuphi?

Ngiqale ukuba nayo sengiqede isikole. Ngayivula eStandard Bank.

Uma ukhumbula ebuncaneni noma ekukhuleni kwakho, yini owayifunda ngemali?

Ngifunde ukuthi imali ayiyona yonke into futhi akuyona eyenza injabulo kodwa iyanezezela nje. Nokuthi akumele ebuncaneni bakho uzijwayeze yona kakhulu ngoba loko kwenza ungazi ukuthi iyasetshenzelwa. Ngiyayithanda indlela umzali wami angikhulisa ngayo, imali wayenginika uma kunesidingo. Ngifunde ukuthi kuhle ukuyisebenzela kuqala ukuze ukwazi (ukuyiphatha).

Uqale nini ukusebenza futhi kwakuyimalini umholo wakho?

Ngaqala ukusebenza endaweni yokudlela iFEGO Caffé ngo-2010. Ngangihola uR2 600 ngenyanga kuphinde kube amathiphu ayeba uR300 nangaphezulu ngosuku kuye ngokuthi kuphithizela kangakanani. Kwakuthi uma kuphela inyanga ngibe sengenze imali engangoR6 000, kuyikho nje ukuthi yayingafiki kanyekanye.

Wawenzani umholo wakho wokuqala?

Umholo wokuqala wawumncane kakhulu kodwa into engihlekisayo namanje uma ngiwucabanga wukuthi ngawo ngathenga isinkwa no-polony kuphela njengomngenandlini, kwathi ingxenye yawo ngayinika umama ukuthi abone wenzani ngayo. Mina ngazithengela izimpahla zami zokugqoka okwakungokokuqala ngqa empilweni yami.

Yini into enhle ongathi usuke wayenza ngemali?

Ngazenzela umcimbi, ngazikhokhela zonke izindleko zakhona. Ngaqasha namaciko ngawakhokhela. Ngashintsha indlu yokugezela ekhaya, ngenza icwecwe lami lomculo, ngazikhokhela izindleko zalo. Namhlanje kuningi engiziqhenyayo ngakho ngoba imali ebengiyisebenza bengikhulisa ngayo ubuciko bami ngezikhwepha zami ngoba ngikholelwa ekuzibambeleni mathupha.

Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?

Elokungayongi imali, ukungayitshali nokuba budedengu ngenxa yokuswela ulwazi. Okunye wukuthenga izinto ezingangiyisanga phambili, njengokukhithiza izimpahla nokushintshashintsha ama-hairstyle ngoba ngibona imali ikhona.

Wake walutheka mhlawumbe ngokungena ebhanoyini?

Ngenhlanhla, cha, angikaze. Angikuthandi nhlobo ukuzibandakayo nalezo zinto kangangokuthi sengaze ngalahlekelwa abangani ngenxa yokuthi bebehlale bengibelesela ngaleyo nto. Ngagcina nginengeka impela.

Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?

Wukuthi kumele uqale ngokuyonga (ngaphambi kokuthi) uyisebenzise. Loko (kungisize) kakhulu ngoba ngikwazile ukulungisa amaphutha engiwenze phambilini. Ngifunde ukuthi ngihlele ngingayisebenzisi imali ezintweni engingazihlelelanga. Nokuthi uma into ingabalulekile ungazihluphi ngayo uma kungaphileka ingekho. Okokugcina wukuthi izikweletu kungabi yinto ophila ngayo.

Uma ungawina uR1 million kwi-lotto ungawusebenzisa kanjani?

Ngingakha i-studio sami sokuqopha umculo, ngakhe indawo yokwenza imicimbi bese ngitshala enye ebhizininisi lezindlu, ngakhe nezindlu eziqashisayo.

Ungaweluleka uthini amanye amaciko ngokuphatha imali?

Ukuthi uma uyiciko noma ungasebenza kwamlungu kodwa ungayeki ukutshala imali yakho ebucikweni bakho ngoba imali iyadingeka ukukhulisa ithalente lakho ngoba lilodwa ngeke likuyise ndawo. Nokuthi uma imali yakho uyithola mhlawumbe usuphumelele, yonge ngoba ikusasa alaziwa.

You cannot copy content of this page