Kuleli sonto KUSAZIWAYO NEMALI sixoxa noMC Pholoba, umsakazi weSiyaviva TV, usomabhizinisi nosihlalo weMasiqoqane Albinism Foundation

Share this now

Usemncane wawuphiwa imali?

Yebo, ngangiphiwa.

Uqale nini ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi wayivula kuliphi?

Ngayivula eFNB kodwa angisawukhumbuli unyaka.

Ekukhuleni kwakho, yini oyikhumbulayo nowayifunda ngemali?

Wukuthi iyabekwa, akuyona nje into yokudliwa.

Uqale nini ukusebenza kanti kwakuyimalini umholo wakho wokuqala?

Ngiqale ngo-2012 ngenzela uVodacom ama-promotion. Ngangihola uR300 ngosuku.

Wawenzani umholo wakho wokuqala?

Ngawunika uMa.

Yini into enhle ongathi usuke wayenza ngemali?

Wukuthenga umuzi.

Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?

Wukuthengela umuntu utshwala.

Wake walutheka mhlawumbe ngokungena ebhanoyini?

Cha. Zikhona zona ezinye izinto esezike zacwilisa imali yami kodwa hhayi ibhanoyi.

Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?

Wukuthi iyabekwa kwenzelwa ukuthi uma kufika izikhathi ezinzima ukwazi (ukubhekana) nazo.

Uma ungawina uR1 million kwi-lotto ungawusebenzisa kanjani?

Ngingaphucula impilo yami, ngithenge imishini engiyidingela ibhizinisi nomunye umuzi.

Ungabeluleka uthini abanye abasemkhakheni wakho ngokuphatha imali?

Nami kusangihlula Jehova! Ngingathi akenze into azoyibona kunokuthi angcebeleke, akenze enye into ezomngenisela imali.

You cannot copy content of this page