Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noPeter Dlamini, umlingisi, umdansi nosomahlaya. Useke walingisa emidlalweni esingabala kuyona i-Dance Africa Dance, i-Smashed, Inyathuko, Ukhakhayi ne-Grey Matter

Share this now

Usemncane wawuphiwa imali?

Yebo, ngangiphiwa eyokuphatha esikoleni. Kwakuvame ukuba wuR2 ngosuku.

Uqale nini ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi wayivula kuliphi?

Ngiqale sengenza u-Grade 6, ngayivulelwa wumama eposini.

Ekukhuleni kwakho, yini oyikhumbulayo nowayifunda ngemali?

Wukuthi kufanele uhlale ucabanga ngekusasa, ube nohlelo oluqondile lokusebenzisa imali. Ngifunde nokuthi yize kubalulekile ukuzijabulisa kwesinye isikhathi kodwa akufanele ugcine umosha imali okufanele uyibeke noma wenze ngayo izinto ezibalulekile.

Uqale nini ukusebenza kanti kwakuyimalini umholo wakho?

Ngiqale ngo-2014. Uma ngikhumbula kahle ngangiseqenjini elalinandisa emcimbini owawuseNewcastle. Saholelwa uR23.50, sahlukaniselana o-50c. Yize kwakuyimali encane kodwa kwakumnandi ukwazi ukuthi siyisebenzele.

Wawenzani umholo wakho wokuqala?

Ngafike ngawupha ugogo ekhaya. Wawenqaba wangibuyisele wona, ngawusebenzisa, ngawuphatha esikoleni.

Yini into enhle ongathi usuke wayenza ngemali?

Ayikho into engiphatha kabi njengokubona umuntu eswele, ngakho ngingasho ngithi ukuthengela abantu abasuke bedinga ukudla nezimpahla zokugqoka yiyona nto enhle kakhulu esengike ngayenza ngemali.

Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?

Wukusebenzisa imali engisuke ngiyibekile ngethemba lokuthi ngizoyibuyisela, loko okugcina kungibuyisela emuva.

Wake walutheka mhlawumbe ngokungena ebhanoyini?

Cha, angikucabangi ukuzibandakanya ezintweni ezinjalo. Sekukaningi ngibona abantu bekhalela imali abayimoshe ngaleyo nto.

Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?

Wukuthi kusemqoka ukubeka imali, wukugwema izikweletu nokuhlela ukuthi imali yakho uzoyisebenzisa kanjani.

Uma ungawina uR1 million kwi-lotto ungawusebenzisa kanjani?

Ngingaqala ibhizinisi bese enye ngiyayitshala ukuze izalane yande.

Ungabeluleka uthini abanye abasemkhakheni wakho ngokuphatha imali?

Ngingathi esikhundleni sokuzikhathaza ngokuphila impilo ebizayo nokwenza izikweletu ezinganazidingo ngoba befuna ukubukwa, abaqikelele ukuthi isimo sasemakubo sihle. Abaqale amabhizinisi, batshale imali bese kuko konke abekwenzayo bacabangele ikusasa ukuze bangabi nankinga ngezikhathi zobunzima.

You cannot copy content of this page