Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noVusi Zondi, i-social cohesion advocate emNyangweni wezobuCiko namaSiko, umphathi wezinhlelo nowayewumdidiyeli wezinhlelo kwiGagasi FM

Share this now

Usemncane wawuphiwa imali?

Yebo, bengiphiwa abantu abahlukene, ikakhulukazi izihlobo.

Uqale nini ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi wayivula kuliphi?

Ngiqale ngo-2006, ngayivula eFNB.

Ekukhuleni kwakho, yini oyikhumbulayo nowayifunda ngemali?

Wukuyiphatha ngokucophelela, ngingathengi izinto ezingenasidingo ukuze ngolunye usuku uma ngificwa amathonsi abanzi ngingazisoli ngokusebenzisa imali budlabha.

Uqale nini ukusebenza kanti kwakuyimalini umholo wakho?

Ukusebenza ngokusemthethweni ngiqashwe mhla ka-13 Mashi ngo-2006, ngiqashwa wumsakazo iGagasi FM. Umholo wami wokuqala kwakungu-R6 500.

Wawenzani umholo wakho wokuqala?

Umholo wami wokuqala ngawunika abazali bami, kwaba yibona abangiphayo. Lokho ngakwenza ngoba ngikholwa wukuthi izibuziso zami zilele kubazali.
 

Yini into enhle ongathi usuke wayenza ngemali?

Kuningi kakhulu engiziqhenya ngakho engake ngakwenza, kungashona ilanga uma ngingabala. Kodwa engicabanga ukuthi (okuhamba phambili) wukuvusa umuzi wasekhaya.
 

Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?

Angiyena umuntu obudedengu, ngiqikelela ngokweqile, ngakho alikho iphutha elithinta imali esengake ngalenza.
 

Wake walutheka mhlawumbe ngokungena ebhanoyini?

Ngenxa yokuqikelela nokukhulela emakhaya izinto ezisheshayo bengihlala ngizesaba, ngakho angikaze ngizibandakanye namabhanoyi.

Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?

Iseleluko esimqoka engasithola ngemali wukuthi yenza okuhle njalo ukuze uMdali namathongo baqhubeke bakubusise ngemali.

Uma ungawina uR1 million kwi-lotto ungawusebenzisa kanjani?

Kuningi kakhulu okusemqondweni nasenhlizweni yami. Ngiwumuntu onomndeni omkhulu, ngakho ngingaqinisekisa ukuthi (ngibabela) kwenginako, bese ngibekela abantwana bami bangahlupheki uma (sengishonile).

Ungabeluleka uthini abanye abasemkhakheni wakho ngokuphatha imali?

Izinsuku esiphila kuzona zinzima kakhulu, zidinga imali ngayo yonke indlela, ngakho kumqoka ukuphatha imali ngobunono.

You cannot copy content of this page