Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noYenziwe Sithole, owumlingisi. Useke walingisa emidlalweni esingabala kuyona i-Nandi The Musical, Kungenxa Yokufa, Buchitheka Bugayiwe, Imbewu ne-Durban Gen

Share this now

Usemncane wawuphiwa imali noma cha?

Yebo, ngangiphiwa, yize yayingenkulu ngenxa yesimo sezimali kubazali bami.

Uqale nini ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi wayivula kuliphi?

Ngayivula e-Absa ngenkathi ngithola umsebenzi wokuqala wokulingisa emdlalweni weshashalazi ngo-2014.

Ekukhuleni kwakho, yini oyikhumbulayo nowayifunda ngemali?

Wukuthi imali iba khona iphinde ingabi bikho, ngakho ukuzikhathaza ngayo kuyize leze kanti nokuba nayo kubaluleke kakhulu futhi kunjalo nje akufanele ize iphele ingekho into ephathekayo oyenzile ngayo.

Uqale nini ukusebenza kanti kwakuyimalini umholo wakho?

Ngiqale ngo-2012 ngiseyisitshudeni eBerea Tech, ngathola umsebenzi e-internet café. Ngangihola uR220 ngesonto.

Wawenzani umholo wakho wokuqala?

Ngathenga ngawo izinto ezincane zokugqoka.

Yini into enhle ongathi usuke wayenza ngemali?

Wukuthenga indawo yokwakha yize ngingakakhi kuyona kodwa lokho kusho lukhulu kimina nabazali bami.

Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?

Wukuyisebenzisa budedengu ezindaweni zobumnandi nabangani.

Wake walutheka mhlawumbe ngokungena ebhanoyini?

Yebo, kodwa ngasheshe ngaphuma kulona futhi ngafunda nokuthi kuyingozi ukungena ezintweni ezifana naleyo (nto).

Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?

Wukuthi imali ayiyona impande yesono kodwa wukungabi nayo okwenza abanye abantu bagcine benza izinto ezingalungile.

Uma ungawina uR1 million kwi-lotto ungawusebenzisa kanjani?

Ngikuthanda kakhulu ukutshala imali, ngakho ngingatshala kakhudlwana kunaloku esengitshale khona okwamanje. Ngingaphinde ngiqale ibhizinisi lokudla bese esala lapho ngizijabulise ngayo nomndeni wami.

Ungabeluleka uthini abanye abasemkhakheni wakho ngokuphatha imali?

Ngingathi uma bethola imali abenze izinto abazoziqhenya ngokuzenza, ikakhulukazi ngoba umkhakha esikuwona awufani neminye, ungalala konke kuhamba kahle namuhla, kuse izinto sezishintshile. Abavule amabhizinisi abazophephela kuwona uma sekubheda.

You cannot copy content of this page