UNgqongqoshe wezoLimo KwaZulu-Natali uNkk uBongi Sithole-Moloi wethule uhlelo lokugoma imfuyo ukunqanda ukubhebhetheka kwamatele

Izithombe: wuGoogle nesithunyelwe

Kuliwa nokubheduka kwamatele aphatha imfuyo. INTATHELI yoMBELE iyabika

Share this now

INYUNYANA yabalimi KwaZulu-Natali iKwanalu isinxuse bonke abafuyi ukuthi balandele yonke imigomo yesifo samatele bese besebenzisa nemigomo yezempilo ukugwema ukubhebhetheka kwalesi sifo esesiphinde sabheduka KwaZulu-Natali, eNorth West naseLimpopo.

Ngokusho kwesikhulu esiphezulu seKwanalu uNksz uSandy La Marque, lesi sifo sibheduke KwaZulu-Natali ngoMeyi ngonyaka odlule, kanti kusukela lapho isifundazwe besizama ukunqanda ukubhebhetheka kwaso.

“Isimo esibhekene naso ngalesi sifo KwaZulu-Natali siyasikhathaza kakhulu. Kusukela ngonyaka odlule bekunemigomo esiyibekelwe yithimba elihlola umonakalo odalwa amatele kodwa manje sibona sanda kakhulu isibalo semfuyo etheleleka ngawo.

“SiyiKwanalu kuningi esesikwenzile nesisakwenza ukuzama ukukwazisa abalimi ngaso, njengoba kusanda kuba nombuthwano obunezikhulumi ezihlukene esifundazweni ngenhloso yokuvikela imboni yokufuya.

“Nokho konke loko akwanele ukuhlenga lemboni. Okuzosisa wukuthi izinhlelo ezifuze lolo zenziwe ezweni lonke, kufundiswe abalimi nabafuyi ngezifo ezinjengalesi bese kwabiwa imali eyanele ukusiza izinhlangano ezingabheki nzuzo ukuqhamuka nemizamo eyanele ukuhlenga imboni yezolimo,” kusho yena.

UNksz uLa Marque weKwanalu

Ngesonto elidlule umNyango wezoLimo nokuThuthukisa iziNdawo zasemaKhaya wethule uhlelo lokugoma imfuyo, olwethulwe wuNgqongqoshe wezolimo uNkk uBongi Sithole-Moloi, ngenhloso yokunqanda ukubhebhetheka kwamatele emfuyweni eKing Cetshwayo District Municipality.

Usihlalo weKZN Red Meat Producers’ Association uMnu u-Angus Williamson uthi ukubheduka kwalesi sifo emfuyweni kukhinyabeza abalimi abasafufusa, asebechumile nomnotho wezwe jikelele.

“I-National Agricultural Marketing Council ingathekise ukuthi ungaphezu kwaR4 billion umonakalo odalwe wukubhedukwa kwalesi sifo emnothweni waseLimpopo. Umphumela waso mubi futhi wenza kube nzima ukuhwebelana namanye amazwe.

“Uthwalisa kanzima imbonini jikelele ngoba abantu bathembele emfuyweni ukuziphilisa, ngakho kusemqoka ukuthi wonke umuntu okule mboni abambe iqhaza ukunqoba lesi sifo,” kunxusa uWilliamson.

You cannot copy content of this page