Lifikile ithuba lezinguquko emithethweni yezwe ukukhuthaza ukutshala emnothweni, kuloba uBusi Mavuso

Share this now

KULELI sonto uMengameli uMnu uCyril Ramaphosa uzophinda asingathe ingqungquthela yezokutshala yaminyaka yonke. Izobe izama ukunqanda ukwehla kokutshala emnothweni.

Nginxusa uhulumeni ukuthi asebenzise leli thuba ukumemezela izinguquko emthethweni ezizokweseka ukutshala emnothweni. Izibalo zeBhange loMbuso ze-gross fixed capital formation esigabeni sesithathu sonyaka odlule zihleli ku-14,3% we-GDP. Sisekude nalapho iNational Development Plan efuna ukufika khona, okuwu-30% ne-GDP eyayiloku ihleli ngaphansi ka-16.7% ngaphambi kokufika ubhubhane.

Loku kwehla kwezibalo kwenzeka yonke indawo. Umkhakha kahulumeni ubuloku ukwehlisa kancane kancane ukutshala emnothweni eminyakeni emihlanu edlule. Kwehle kakhulu ezimbonini ezizimele ngesikhathi sobhubhane; okwamanje isimo asikabuyeli kwesijwayelekile.

Lezi zingqungquthela zokutshala imali zinomlando wokwenza izinkampani ezizimela zimemezele imisebenzi yezigidigidi zamarandi. Konke loku kulungile kodwa uhulumeni awusitshele ukuthi ngabe loku kuwusizo, ngabe kuyakukhuphula ukutshala noma sisho into ebivele izokwenzeka?

Ngithanda le ngqungquthela iguquke, esikhundleni sokuthi izimboni ezizimele zimemezele imisebenzi, akube wuhulumeni omemezela izinguquko ezizokhuphula ukutshala emnothweni. Yiloku okulawula ukwengeza kwangempela.

Zikhona izindaba ezimnandi mayelana nokuphothulwa kwendali yangesonto elidlule ye-spectrum esengeziwe ezinkampanini zamaselula. Yigxathu elikhulu eliya phambili ekuvuseleleni izinhlaka esikade silicela siyiBusiness Leadership South Africa (iBLSA) ukuthi lenzeke. Maduzane nogesi, izindleko ze-broadband nokutholakala mhlawumbe yizona zithiyo ezinkulu ekukhuliseni ukusebenza komnotho.

Indali izisize kakhulu izinkampani zamaselula ukuthi zikwazi ukuthola i-spectrum, yangenisela izwe u-R14.4 billion. Izothukulula ukutshala imali okubalulekile njengoba izinkampani zamaselula sezingakwazi ukwakha i-5G namanye ama-network amaselula. Zikhona izinselelo zomthetho ekwenzekeni kwezinto, engithemba ukuthi zizoxazululwa ngendlela efanele.

Loku kungenzeka ngosizo lwezepolitiki oluvela phezulu kuhulumeni. Ezinye izindaba ezimnandi kube wukuchitshiyelwa kuka-schedule 2 ye-Electricity Regulation Act ngonyaka odlule ukukhulula izinkampani ukuthi zikwazi ukwakha izizinda zomkhiqizo ogcina ku-100MW ngaphandle kwencwadi egunyazayo. Amalungu eMineral Council ewodwa alindele ukwakha u-3,900MW ngemali etshaliwe engu-R27bn ngenxa yabasizile ekutheni lokhu kwenzeke.

Nokho njengoba ngibhalile leli thuba liyanqindeka ngenxa yemicikilisho njengoba abatshalimali bengakwazi ukuthola imisebenzi ebhaliswe ngaphansi kwabalawuli bagesi. Uhulumeni kumele ugxile ekuqedeni loku ngokukhulu ukushesha, uvumele izinhlelo zokutshala ezinkulu zikwazi ukwenzeka. Kepha yini enye engenziwa wuhulumeni ukuqaqa ukutshala emnothweni?

Engqondweni yami indawo engenza ushintsho olukhulu yi-logistics. Noma ngabe uhambisa izimpahla ngezikhungo ezithuthayo, ngojantshi noma emgwaqweni, izindleko zokwenza loku eNingizimu Afrika zimba enqolo.

Kube nezimpawu ezinhle kuloku – uhulumeni neTransnet basebenzisana ohlelweni lokuthuthukiswa kwechweba laseThekwini ngokuheha izimboni ezizimele nabatshalimali. Loku akwenzeki ngokushesha okufanele namathuba ayalahleka. Kuyabonakala ukukhula kahle kwechweba laseMaputo, lidlula elaseNingizimu Afrika libe lilawulwa yinkampani ezimele.

Yindaba efanayo nakwaloliwe. Imizila yethu ezweni ayisebenzi kahle. Ukutshala kungavuleleka ngokuthi kunikwe imvume nengqalasizinda ezimbonini ezizimele. Izimpawu ezithembisayo zokwenza lokhu bese ziveziwe kodwa kumele kube nemiphumela emihle. Uhlelo lwethu le-logistics zingadonsa ukutshala okubalulekile ngomthetho ofanele.

Okubalulekile wukuthi lungehlisa izindleko zokusebenza ezweni lonke. Loku kungenza eminye imisebenzi eqale ngesiwombe sesibili sokutshala ukuthi yenzeke kodwa lokhu kungenzeka ngenqubomgomo efanele.

Ngithemba ukuthi uhulumeni uzosebenzisa le ngqungquthela yokutshala imali ukukhombisa ukuthi la mathuba uwathatha njengabalulekile. Iningi lethu embonini ezimele sesikulungele ukutshala uma uhulumeni wenza ukuthi kwenzeke.

Inkinga esanda kwenzeka eChris Hani Baragwanath Academic Hospital yokuthi bangakwazi ukupha iziguli ukudla yinto ehlezi yenzeka ezibhedlela eziningi zikahulumeni. Kuphinde kudlulele nakwezinye izinhlaka zokusebenza eziningi. Ngike ngasho ukuthi lezi zinhlobo zalezi zinkinga sezibekhona isikhathi eside manje futhi ngeke sisavumela ukungasebenzi kahle kwezinhlaka zikahulumeni.

Uma silungisa lezi zinkinga ezithinta izinto ezibalulekile eNingizimu Afrika sizobona ukutshala ezweni kuhamba kahle.

Sisazobona ukuthi kuhlukumeza kanjani ukwehla nokwenyuka kwamanani. Intengo kaphethroli iyanyuka, inani lenzalo yemali likhushulwe ngo-25 basis points. Namanani kagesi e-Eskom aloku eqhubeka enyuka. Loku kuchaza ukuthi ukuthenga kuzokwehla namabhizinisi azothinteka. Lesi sixazululo sashiwo wuNgqongqoshe wezeZimali uMnu u-Enoch Godongwana.

Kufanele kushintshe ukwenza kwezamandla kagesi, ezokuxhumana, kwaloliwe nakwezamanzi nokuthutha indle, kuthuthukiswe ezokuvakasha namakhono anqabile, kuncishiswe imicikilisho.

  • UNksz uBusi Mavuso yisikhulu esiphezulu seBLSA
You cannot copy content of this page