UMnu uMusa Zulu, umsunguli weValhalla Arts, okhuthaza ngezinkulumo, umbhali, umdwebi nesishabasheki sabantu abakhubazekile

Isithombe: Sithunyelwe

Owacijwa emncane unevuso lokucija abanye nokukhuthaza abaphelelwe yithemba. Uxoxe noLANGA KHANYILE ngohambo lwakhe

Share this now

ISIZULU sithi inkunzi isematholeni. Kunjalo nakumakadebona kwezokuphatha, usomabhizinisi, isishabasheki sabantu abakhubazekile nesikhulumi sezinkulumo ezikhuthazayo.

UMnu uMusa E. Zulu, oneminyaka ewu-50, waqale ukukhombisa ukuthi uzoba wumholi negedegede efunda u-Standard 9 (u-Grade 11).

Namuhla uma ebala izinto aseke wazenza empilweni kubalwa ukuba wumsunguli webhizinisi lezobuciko iValhalla Arts, isikhulu sakwandabazabantu eTongaat Mushrooms nomqondisi we-Asiphephe Road Safety Project ne-junior lecturer e-University of Natal (esibizwa nge-University of KwaZulu-Natal).

UZulu uthi isisekelo sezinto ezimbumbile ekhula wulimi. Ubonga uyise ngokuqinisekisa ukuthi yena nabafowabo nodadewabo bazi impilo yasemakhaya neyaselokishini. “Ngizalelwe KwaCeza Mission Hospital, lapho uBaba ayeyi-radiographer khona, uMama ethwasela ukuba yinesi. Ngemva kwaloko ngifunde ufestiye (u-Sub A) eXobho ngase ngiqhubeka (eMlaza), lapho abazali bami kade sebakhe khona.

“UBaba wakwenza loku ukuqinisekisa ukuthi ngithi ngikhula ngizwa izinganekwane ezixoxwa wugogo kodwa futhi ngibe ngifunda isikole. Inhloso kuloku wukuthi ngibambe ulimi, hhayi isiko kuphela kodwa ulimi (lwebele),” kukhumbula yena.

Ukuma phambi kwabantu kuyamthanda njengoba namuhla ethula izinkulumo ezikhuthazayo. Usuka kude nako njengoba kwaqala esesikoleni ewumfana oshibilikayo esiNgisini, edlala ithenisi, ehamba amakhempu amavulandlela.

Uthi: “Ngaba nenhlanhla ngifunda u-Standard 9 uBaba, uSolwazi uPaulos Zulu, wangifaka kwiSaturday School yakhe, ayeyisungule nosonhlakahle abamnyama. KwiSaturday bengifundisa isiNgisi… oShakespeare sifundisa izingane ezifunda u-Standard 6, u-7 no-8. UBaba ubethi ‘weMusa konke okwenzayo; kungaba wukufundisa eSaturday School noma ukudlala ithenisi, uzokwenza ngesasasa.”

Esesenyuvesi babona ubukhali bakhe kwathi esenza unyaka wesithathu kwi-BA in Humanities. Bamfaka ohlelweni olwalusiza izingane zabantu abamnyama eziphase uMatikuletsheni kodwa ezingenawo amaphuzu enele ukuthi zithathwe enyuvesi. “Umsebenzi wami kwakuwuphuma ngiye eKZN naseMpumalanga Kapa. Sasicija abafundi izinyanga eziyisithupha bese bebhaliswa i-entrance exam ukuze bakwazi ukungena enyuvesi. Ngemva kwaloko bebengithola ngibalindele enyuvesi ukubafundisa.”

Ugcine enze i-Honours in Sociology, wagcina eyi-junior lecturer ngaphambi kokuyosebenza embonini ezimele.

Kuthe izinto zisahamba kahle wehlelwa yisigameko esashintsha impilo yakhe – wakhubazeka engozini yemoto ngo-1995 eneminyaka ewu-23. Loku kuholele ekutheni agcine ewumqondisi we-Asiphephe Road Safety Project ngesikhathi sikandunankulu uDkt uSbu Ndebele.

“I-Asiphephe ibiwuhlelo olusha lokuzwa amanzi ngobhoko. Into yokuqala engayenza wukuvula ihhovisi lamaqhinga. Mina ngizophuma ngiyoyenza into esiphekiwe ukuthi idume kubantu. Yilapho ngimandla khona mina,” kusho uZulu ngeqholo.

Kufanele azigqaje ngokuthi u-Asiphephe awugcinanga uwuhlelo lwezokuphepha emgwaqweni kodwa wagcina ufundisa ngokukhubazeka, ukusebenza kweRoad Accident Fund, ezomnotho wokukhubazeka, ukunakekeleka ngokwezempilo, njalonjalo. “Umuntu okhubazekile ongakwazi loko ukhubazeke kakhulu,” kusho uZulu. U-Asiphephe wagcina uwuhlelo lukahulumeni wezwe lonke i-Arrive Alive.

UZulu ushaya amakhala ngesimo seNingizimu Afrika. Ukhala ngohulumeni othembisa abantu, izinyunyana ezihlale zixoxe ngomzabalazo wayizolo, imfundo engabakhiqizi abantu abakwazi ukwenza imisebenzi yobungcweti bezandla. “Uma kuqhubeka kanje leli zwe lizowa. Uhulumeni awutshele abantu ukuthi imali ayisekho. Izinyunyana aziyeke ukuloku zikhuluma ngomzabalazo… nabantu abayeke ukukhala ngamathuba omsebenzi athathwa ngabantu bakwamanye amazwe kodwa bebebengenawo amakhono emisebenzi yezandla.

“Kudingeka abantu bazi ukuthi kufanele bashintshe unyawo, bazidalele bona amathuba emisebenzi,” kweluleka uZulu.

E-Valhalla, okusho indawo yokuvuka yamaqhawe afa empini, uZulu ukholwa wukuthi kufanele uvuke uzithathe, ungabheki amathuba avela kuhulumeni. “Mina ngibheka amathuba akhona kuhulumeni nasembonini ezimele bese ngiqhamuka namaqhinga ahambisana nezinhlelo ezivele zikhona.”

UZulu uyakhala ngezinga lobuholi eNingizimu Afrika. “Ngiye ngimangale ufika abantu ehholo elithile behleli. Ngithi ‘manje wu-10:30 kodwa benithe umcimbi uzoqala ngo-10, akuqalwa ngani?’ Abantu baphendula bathi balinde i-leadership (abaholi). Yi-leadership enjani le engahloniphi isikhathi, kungesiko nokuthi ishiywe yibhanoyi?’

“Abantu abazi ukuthi ukuba wumholi kusho ukuzihola wena, Yile mibuzo okufanele sizibuze yona eNingizimu Afrika.” kuphetha uZulu.

Okunye ngaye:

  • Uthi u-E. egameni lakhe (uMusa E. Zulu) yimfihlo;
  • Uthanda ukuhlala nomndeni wakhe; umkakhe uJabu namadodakazi amabili, badle ingevu;
  • Uthanda ukuhlobisa indawo ahlala kuyona nomkakhe uJabu;
  • Kwakhe udume ngokuba wumpetha wokubasa umlilo wokotha nokosa;
  • Ezincwadini uthanda ama-autobiography. Unezincwadi ezinhlanu: i-The Language of Me, Wheels on the Soul of my Shoes, Tributes: The Story, Mastering the Art of Self-motivation: Tapping the Inner Your ne-I am Art;
  • Unesineke.

You cannot copy content of this page