UNksz uZanele Twala, umsunguli wePink is Green Enterprise yaseHammanskraal, eGauteng

Izithombe: Zithunyelwe

Okwabhimba uhlelo ezifundweni zomthetho kumhambela kahle kwezolimo. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

Share this now

EQEQESHELWA ukuba wummeli akuhambanga ngendlela ayefisa ngayo njengoba wayengazinakile izifundo zakhe egxile kokuzomngenisela imali. Ekuhlwayeni kwakhe amatoho, ugcine ethola umsebenzi epulazini, kwaba wukungena kwakhe kwezolimo.

UNksz uZanele Twala, waseHammanskraal, eGauteng, wumsunguli wePink is Green Enterprise, inkampani yokufuya nokulima ekhiqiza amaveji, ifuye izimbuzi nezingulube; idayisa nenyama ehlahleliwe.

UNksz uTwala, oneminyaka ewu-29, uthi ngo-2011 usebenze ezitolo ezihlukene, kwathi ngo-2012 wezwa ngepulazi elalivulwa wumlimi uNkk uSusan Fangmbeng ngakubo, wanikela khona ngoba kuholwa kangcono kunasezitolo.

“Yilapho engicijwe khona ngezolimo iminyaka emithathu. Ukusebenza kwami ngokuzikhandla kwenze ngafunda okuningi kuleliya pulazi, kangangokuthi kwesinye isikhathi beliphathwa yimi uma umphathi walo engekho.

Zidle ngenhlanzeko izingulube zePink is Green Enterprise

“Ngishiye kulona ngo-2015 sengikhulelwe, ngingeke ngisakwazi ukuqhubeka nomsebenzi. Ngisahleli ekhaya ngazibuza ukuthi yini engavimba ukuthi ngiziqalele into yami? Ngaqala kanjalo-ke ngitshala amaveji egcekeni ekhaya ngo-2017, ngisebenzisa ulwazi engangiluthole ngisasebenza,” kulanda yena.

Ngo-2017 unina wamtshela ngomhlaba wakubo ongamahekthare ayisithupha ongasetshenziswa muntu, wamkhulula ukuthi awulime, kwabe igcagcele esokeni kuye.

Uthi: “Ngiqhubekile nokukhiqiza iklabishi, ispinashi namanye amaveji engiwadayisela omama abadayisa emgwaqweni, kwathi imali engiyenze lapho ngathenga ngayo izingulube nezimbuzi ngonyaka odule,” kusho uTwala, onezisebenzi eziyisithupha eziyitoho.

Amaveji aqala kuR8 isikali, inyama yengulube ehlahlelwe ibiza uR50 u-1kg. Izimbuzi akakazidayisi ngoba usanda kuqala ukuzifuya. Okwamanje epulazini ufuye izingulube eziwu-14, izimbuzi eziyisihlanu.

Inyama yengulube ekhiqizwa yiPink is Green Enterprise

“Akulula ukuba wumlimi nokufuya ngenxa yokuthi ziningi izinselelo esibhekana nazo. Izinsizakusebenza nemishini esiyisebenzisayo kuyabiza kanti nenkinga yamanzi yenza izinto zibe nzima. Kuphoqa ukuthi umuntu asebenze kanzima futhi ngazi ukuthi ngiphokophele kuphi ukuze ngingadikibali ngezikhathi ezinzima,” kusho yena.

UNksz uTwala useqale ukufuya izimbuzi 

Uthi maduze uzothenga iveni ezokwenza umsebenzi ube lula. Ufisa ukugcina esenabantu abaqashe ngokugcwele nokuqeqesha intsha ngezolimo.

Facebook: Zanele Twala

Instagram: pink_is_greenenterprise

You cannot copy content of this page