Osekhaleni lokufundisa ngamalungelo abathengi ukhonze imisebenzi elwela abantukazana. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

Share this now

ABANTU baseNingizimu Afrika bayazi ngamalungelo abo njengabathengi kodwa abangakuqondi kahle wukuthi kufanele bawasebenzise kanjani la malungelo ukuze abasize. Loku kudalwa yimvelaphi yabantu, indawo abahlala kuyo kanjalo nohlanga lwabo.

Usho kanje uNksz uThezi Mabuza, iBamba likaKhomishini wabaThengi ngenkathi exoxa noMbele. Uthe mkhulu umsebenzi osabahlalele ukuze benze la malungelo afinyelele kubantu.

Uthe kuyadingeka ukuthi abantu bachazelwe ngesineke uma besuke bethenga ukuze bezoqondisisa amalungelo abo. “Indawo abantu abakuyona inophumela ekutheni bawaqonda kanjani amalungelo abo (njengabathengi), hhayi ngokuthi umthetho uthini.

“Kumele siqonde imvelaphi yabantu, (sizibeke endaweni yabo) ukuze sizokwazi ukubafundisa ukuthi kufanele ucele irisidi uma uthenga ukuze uma uthola ukuthi isinkwa sonakele ukwazi ukusibuyisela, hhayi ukuthi uzisole wena ukuthi awusibhekisisanga ngani,” kusho yena.

Uthi nendaba yolimi olusetshenziswa ukubhala izinkontileka luyinkinga njengoba ekhala ngokuthi kusetshenziswa amagama amakhulu omthetho, hhayi isiNgisi okulula ukusiqonda – into athe kufanele ilungiswe.

Uncoma izinkampani, ikakhulukazi ezinkulu, athi ziyazama ukuthi izinkontileka zazo zingabi zinde kakhulu njengoba ezinye seziba nenkontileka eyikhasi noma amabili.

“Kepha lapho kusasala khona yisekutheni osuke ekuchazela futhi ekudayisela abe nesineke sokukuchazela kahle konke, angavele nje aphuthume. Nathi singabashayimthetho sineqhaza okufanele silibambe kodwa futhi nomthengi sithi kuye ake ume kancane uyibhekisise into oyithengayo ngaphambi kokuthi usayine.”

Ezinye zezindlela abazisebenzisayo ukuqinisekisa ukuthi abantu bayayiqonda indlela okufanele basebenzise ngayo amalungelo abo wukubafundisa besebancane, njengoba ethi sebeqale ukusebenzisana namanyuvesi. Uthi bazoba nezikhungo zabathengi okuzosebenza kuzo abafundi abaqeqeshelwa izifundo zomthetho ukuze abantu bathi beqala beyosebenza bebesebeqonda kahle ukuthi amalungelo abanawo kufanele bawasebenzise kanjani.

Seloku kwathi nhlo uNksz uMabuza usebenzela ukulekelela abantu abangenawo amandla okuzisiza bona, ikakhulukazi izingane. Uthi ukuba wumnakekeli yinto akhule nayo ngenxa yokukhuliswa wugogo nomkhulu bakhe. Uzalelwe eMbombela, eMpumalanga, kanti uke wahlala eTshwane, eGauteng, ngaphambi kokuphindela eMpumalanga. “Uma uhlala nabantu abadala ngoba abazali bakude bayasebenza wawugcina sekuwuwena obanakekelayo ngoba mhlawumbe ugcine usupheka, ubayise emtholampilo uma begula futhi ulekelele nasemasimini nange(zinkomo).

“Okunye, uma nikhula ningabantwana bandawonye ubona osisi bexakeka kodwa wena ukwazi ukubamba kahle futhi nothisha bethi ‘awubasizi ngani abantwana bakini?’ Ngagcina sengifundile ukuthi uma ngibuya ekhaya kumele ngibasize, ikakhulukazi nge-Mathematics ngoba ngangizithandi izibalo. Ngagcina sengifundisa ngasekhaya, ikakhulukazi i-Algebra. Kwakuthi kla ngaphakathi kimi uma sengibona ukuthi umuntu useyibambile into ebengimfundisa yona,” kukhumbula uNksz uMabuza.

Lolu thando luqale lwamkhomba kwezemfundo. Waba wuthisha iminyaka emihlanu. Ngale kokufundisa izilimi ne-Mathematics, enye into ayeyifundisa ezemidlalo. “Ezemidlalo ngangizithandela kakhulu ukuthuthukisa labo bantwana ababenenkinga ezifundweni zabo. Okunye ngangizithandela ukufundisa ukwamukela nokuxuba abantu njengoba sagcina sinamaqembu axubile; kunabafana ababedlala i-netball namantombazane ayedlala ibhola,” kusho yena.

Usuke lapho wayofundisa izingane ezisejele kodwa wagcina eseqeqesha abaphathi basejele.

Emva kwaloko uphathe ophikweni olukhipha amalayisensi abantu abafuna ukudayiswa utshwala. Ugcine esegxila nasekunqandeni ukuthi la malayisensi angaxhaphaki ikakhulukazi ezindaweni lapho izingane zizalwa zikhubazekile ngenxa yokuthi onina bebephuza ngesikhathi bekhulelwe.

Lo msubathi, owayenza i-long jump, i-high jump, i-volleyball ne-netball, uthi nanamhlanje akakwazi ukuphila ngaphandle kwezemidlalo njengoba eqala usuku lwakhe ngokugijima u-5km zonke izinsuku. Uthi nemijaho yamabanga amade usayigijima.

Uthi usabhekana nezinselelo zokuba ngowesifazane omnyama njengoba ezinye izikhulu eziphezulu ziye zimbukele phansi zifune ukwazi ukuthi wake wayiphatha yini inkampani.

Nokho uthi okumsiza kakhulu wukufunda kabanzi azilungiselele. “Kuyasiza nokuqikelela ukuthi usebenzisana nabantu abanamakhono ahlukile kunawakho ukuze nizobonisana ngoba ngeke wazi yonke into uwedwa,” kucebisa uNksz uMabuza.

Okunye ngaye:

  • UneMaster’s in Public Policy & Administration yaseJackson State University;
  • Unabantwana ababili;
  • Enye into aphumula ngayo wukuqwala izintaba nokuhlala nomndeni wakhe;
  • Ukhonze izincwadi eziyi-fiction;
  • Uthanda ukudla amabele, imifino nezindlubu;
  • Uthanda i-jazz.

You cannot copy content of this page