UDkt uNonkululeko Boikhutso, isikhulu esiphezulu seNelson Mandela Children’s Hospital

Isithombe: Sithunyelwe

Ukhuthazwe ‘yizinhlupheko’ zakhe ozibophezele ekuthuthukiseni ezempilo eNingizimu Afrika. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

Share this now

KUFEZEKE iphupho leminyaka eqokwa njengomphathi wesibhedlela esigxile ekulapheni abantwana ikakhulukazi abanezifo ezingajwayelekile. Loku kuhambisana nesifiso ayezibekele sona ngesikhathi esaqeqeshelwa ukuba wudokotela, nayezibekele ukuthi ufisa ukusifeza emva kweminyaka ewu-15.

UDkt uNonkululeko Boikhutso, oneminyaka ewu-40, usanda kuqokwa njengesikhulu esiphezulu seNelson Mandela Children’s Hospital. Ubeyibamba lalesi sikhundla izinyanga eziyisishiyagalombili ngaphambi kokuqokwa ngokugcwele. Uneminyaka ewu-15 aqala ukuba wudokotela.

“Ngiyabathanda abantwana, kulula ukusebenza nabo… abantu abadala kubuye kube nzima. Ngake ngafundisa nosontosikole,” kusho yena.

Ngokohlelo lwakhe uDkt uBoikhutso wayezokwakha isibhedlela sabantwana eGoli, eGauteng. Nakuba lokhu engasakwenzanga njengoba lesi sibhedlela singakhiwanga nguyena kodwa uthi liyamthokozisa leli thuba, ikakhulukazi uma ebona indlela asekhule ngayo.

“Manje sengiwumuntu othatha izinto kancane kancane, hhayi izinhlelo ezinkulu. Ngiyalijabulela leli thuba futhi angikafuni ukucabanga ngokuthi yini elandelayo engizoyenza ngoba ngisagxile nje kuloku.

“Ngenkathi ngifika lapha ukuba yisikhulu esiphezulu akuyona into engangiyibhekile. Isikhathi engiqokwe ngaso ukuba yibamba bekuyisikhathi esinzima, isikhathi seCOVID-19, obekufanele senze abantu bangaphelelwa wumsebenzi, kungelula ukuthola imali, sijwayele ushintsho futhi sizame ukuphila nobunzima. Uma ngibheka lezi zinyanga eziyisishiyagalombili ngibambile… ngikhule kakhulu. Amalungu ebhodi (labaqondisi) abesekana futhi ngiyaziqhenya ngethimba lethu nendlela esishintshe izinto ngayo.”

Enye yezinto eyatshala uthando lokwelapha kuDkt uBoikhutsho yizinselelo zezempilo abhekane nazo eseyingane. Eneminyaka eyisishiyagalolunye walimala kuqhunyiswa ibhomu ehamba nonina edolobheni ngezikhathi zodlame olwalandulela ukuphela kombuso wobandlululo. Kwathi eseneminyaka ewu-14 waphathwa wumdlavuza esidlekeni samaqanda, phecelezi i-ovarian cancer, nokuyinto eyamhlupha yonke iminyaka ayefunda ngayo isikole samabanga aphezulu.

“Yiloku ngalapheka kusukela ngaleso sikhathi. Ngake ngafisa ukuba wudokotela ohlinzayo kodwa izinto engazibona ngesikhathi umuntu esafunda zangenza ngashintsha umqondo ngafuna ukuba wudokotela ozogxila ekwelapheni ezikhungweni zezempilo zikahulumeni. Ngenkathi sisaqeqeshwa sasiyiswa ezibhedlela ezisemakhaya. Sake saya esibhedlela e-Elim esiseVenda, saya eTintswalo eseBushbuckridge, eMpumalanga, lapho sasisebenza khona isonto esibhedlela ngasinye. Into engayibona eBushbuckridge… indlela okunzima ngayo ukuthola usizo lwezempilo, kwakukhona izingane ezisaphathwa yi-kwashiokor into okungafanele ngabe isagulisa abantu ngoba usuke udinga ukudla okufanele.

“Kwangenza ngafuna ukufaka isandla ekutheni yini esingayenza ukwenza isimo sibe ngcono, abantu bakwazi ukuthola kalula ezempilo noma ngabe baqhamuka kuphi; kungaba ngokwenza imikhankaso emiphakathini ukufundisa abantu… ngabona ukuthi kuthi kuqambe umuntu efika esibhedlela kusuke sekonakele kakhulu ekubeni kukhona obekungenziwa ukunqanda leso simo.”

UDkt uBoikhutso uthi lwamsiza kakhulu ukholo lwakhe ngenkathi ebhekene nezinselelo zezempilo, kwazise ukhule evame ukuba sesontweni njengoba unina ewumfundisi.

Efika uDkt uBoikhutso eNelson Mandela Children’s Hospital wayezoba yi-clinical manager. Lesi sibhedlela sineminyaka emihlanu siqalile ukusebenza. Yisibhedlela esiyinhlangano engenzi inzuzo esisebenzisana nezikhungo zezempilo zikahulumeni ukwelapha izingane, ikakhulukazi ezinezifo ezingajwayelekile kusukela kwezizelwe kuze kube ezeneminyaka ewu-16 kokunye kuze kube eneminyaka ewu-18. Simumatha imibhede ewu-220 kodwa okwamanje kusasebenza ewu-100 kanti siqashe abantu abawu-334.

“Kunesibonelelo esisithola kuhulumeni bese enye imali siye sinxuse abantu abanikelayo kanti nalabo abanawo umshwalense wezempilo ozimele siyabelapha ngoba (okokuqala) ayikho ingane esiyinqabayo nokuthi leyo mali iyasisiza sikwazi ukwelapha lezo zingane ezingakwazi ukuzikhokhela.

“Izibhedlela eziningi azinawo amagumbi agxile ezifweni zezingane ezingajwayelekile futhi abekho nodokotela abanele. Isikhathi esiningi kugcina sekugxilwa ezifweni lezi eziphatha izingane eziningi njengalezo eziguliswa yindlala uthole ukuthi lezi ezidinga ukuhlinzwa zilinda isikhathi eside.”

UDkt uBoikhutso uthi bekunzima ukunxenxa abantu abazonikela ngesikhathi iCOVID-19 isadlange kakhulu ngenxa yokuthi abanye abantu bakholelwa kakhulu ekuyiboneni kuqala into abayinikelelayo ukuze bazi kahle ukuthi umnikelo wabo ushona kuphi. Okunye okuyinselelo wukuthi ziningi nezinye izidingo ezikhona eNingizimu Afrika.

Nokho uthi sekungcono manje njengoba uhlelo lwabo lwamavolontiya seluyavuseleleka. Amavolontiya ngabantu abasiza njengokuzolekelela abantwana abasuke belaliswe esibhedlela ngomsebenzi wesikole nangokuzobafundela izincwadi neminye imisebenzi.

Uthi nokubambisana nabanye abantu kuyasiza. Lesi sibhedlela samukela iminikelo ehlukene, hhayi imali kuphela. UDkt uBoikhutso uthi bayayithakasela neminikelo efana namathoyizi, izincwadi nokunye.

Isifiso sakhe wukuthi mhla eseshiya kulesi sibhedlela kube wukuthi amagumbi asesebenza wonke ngokuphelele.

Okunye ngaye:

 • UngowaseSoweto, eGoli;
 • Umkhulu wakhe kwakuwumqeqeshi wabashayibhakela uTheo Mthembu;
 • Ukhonza eGrace Bible Church;
 • Uganile futhi unabantwana abathathu;
 • Uqeqeshelwe ubudokotela eWits University;
 • Uke waba yi-clinical manager esibhedlela iCharlotte Maxeke;
 • Usemabhodini eChildhood Cancer Foundation, iRonald McDonald House Charities ne-Agang Sechaba Trust;
 • Uphumula ngokuqwala izintaba;
 • Udlala i-violin;
 • Uthanda amasi;
 • Incwadi ayithandayo ngekaSteve Biko i-I Write What I like.

You cannot copy content of this page