Umbono weziko

Share this now

Sibonga siyanconcoza

UMA umuntu ezovuka athathe uhambo olumqoka noma uma kunento enkulu ezokwenzeka ngakusasa, kuye kuthiwe ulala engalele. Kube njalo nasethimbeni elisungule leli ziko lezindaba zamabhizinisi enkundleni yokuxhumana ngobuchwepheshe.

Kanjalo uma umuntu ezwa ubumnandi, ukhohlwa yiko konke, alibale yisikhathi. Yingakho nompheki obeka amabhodwe ebuka intandokazi yakhe yohlelo lwethelevishini kucishe kushe amabhodwe angqongqe. Kube njalo ethimbeni elicoshela, lididiyele, lishicilele Umbele. Ngenxa yokulibala wubumnandi ebesibuzwa, sicishe sakhohlwa yisikhathi. Ikakhulukazi, izilokotho, ukunconywa nemfudumalo evela kinina bafundi bethu kuzo zonke izinkalo isenze sacishe saphunduleka sakhohlwa wukuthi sekuphele inyanga golokoqo Umbele usunguliwe.

Isasasa enisemukele ngalo nemfudumalo enisinike yona kusethusile. Imibono yenu emakhasini ethu ezinkundleni zokuxhumana zeziko isikhuthazile, isasikhuthaza. Ngaphezu kwaloko izibalo, phecelezi ama-analytics, ezikhomba abangena eziko zisishiye sikhexile njengoba zikhombisa ukuthi nisemukele ngesasasa. Impela zixoxa indaba.

Loku kusiqinise idolo kuloku esizama ukukwenza; okuwukubika izindaba ngezomnotho, ezabasebenzi, ezolimo, iziluleko ngokuphatha imali, izindaba ngosomabhizinisi abasafufusa nasebemnkantshubomvu, ongoti noma abahlaziyi emikhakheni ehlukene nezindaba ezinohlonze ngeso elithi alibe banzi ngolimi lwebele. Abanye benu bacele sengeze eminye imikhakha emgodleni wethu, nizokleza kulo Mbele. Sinizwile.

Okukhulu, nokusenze sathakasa kakhulu, ngendlela enisemukele ngayo wukuthi nakuba ngenkathi sifika sabika ukuthi sisanizwisa amantshontsho, yingakho zonke izindaba benizithola mahhala, kunabafundi abebesha amashushu ukuthatha ama-subscription ukuze bagcine ngokukleza kuphela kodwa ukuze bancele ubisi lwekhethelo lwale nsengwakazi. Kakade singamakhasimende siyazi sonke ukuthi imikhiqizo nezinto ezisetshenziswayo kuyakhokhelwa. Nosomabhizinisi abancane bebuza bebuzile ngokufaka izikhangiso.

Sesifikile-ke leso sikhathi esasibikezela mhla sisungulwa ukuthi kusukela mhla ka-19 ku-Okthoba ningabafundi nizoqala nikhokhele ezinye izindaba esinethulela zona.

Niqhubeke nokusithumela imibono neziphakamiso ku: newsroom@likhanyiletm.co.za. Abanemibuzo ngezikhangiso bangathumela ku: sales@likhanyiletm.co.za.

Klezani, ncelani ma-Afrika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright Notice

Copyright in this website and all material on this website (including but not limited to the text, artwork, photographs, images, music, audio material, video material and audio-visual material) is owned by Likhanyile Group (Pty) Ltd and its licensors. All other rights are reserved. You must not adapt, edit, change, transform, publish, republish, reproduce, distribute, redistribute, broadcast, rebroadcast or show or play in public this website or the material on this website (in any form or media) without obtaining prior written permission. You may request permission to use the copyright materials on this website by writing to directors@likhanyiletm.co.za

© 2020 Likhanyile Group (Pty) Ltd 

You cannot copy content of this page