Usengcupheni umnotho waseNingizimu Afrika, kuloba uNtokozo Biyela

Share this now

KULELI sonto ngifisa sibheke izinto ezenzeke emasontweni amabili edlule lapho sibone khona izikhukhula zenza umonakalo ongakaze ubonakale KwaZulu-Natali.

Izwe lisanda kuphuma emithethweni yeCOVID-19, okuyiyona eyaqala ukulimaza umnotho waseNingizimu Afrika ngendlela engakaze ibonakale. Namanje umnotho wezwe awukasimami kahle. Angisayiphathi-ke eyamabhizinisi okwaphela ngawo, nasala exhuga.

Phezu kwakho konke loko sinesimo esiyisimbelambela – ukuhamba kukagesi osekuneminyaka kuhlupha. Ukuba khona kukagesi kubaluleke kakhulu emabhizinisini amancane, aphakathi nendawo namakhulu.

Uma ungekho ugesi nenkampani ingazihlinzekanga ngeminye imizamo yokuphehla ugesi kusho ukuthi amathuba okuthi lelo bhizinisi liqhubeke lisimame mancane ngoba inkinga kagesi ayiyi ndawo. Uma ungekho ugesi, akwenzeki lutho.

Manje-ke siyisizwe sesiphinde sabhekana nengwadla yokulinyalelwa yingqalasizinda eKZN. I-KZN iyisifundazwe esibalulekile futhi esiwumgogodla emnothweni waseNingizimu Afrika ngenxa yokuthi yisifundazwe esinechweba elikhulu e-Afrika. Impahla eningi eqhamuka emazweni aphesheya ingena echwebeni laseThekwini bese isatshalaliselwa kwamanye amazwe ase-Afrika. Lesi sifundazwe singesesibili esikhulu emnothweni waseNingizimu Afrika ngemali esiyingenisayo emva kweGauteng.

Loku kuveza ngokusobala ukubaluleka kwalesi sifundazwe ezweni. Manje-ke ukulimala kwengqalasizinda ngenxa yezikhukhula kukhinyabeza kakhulu umnotho wesifundazwe kanti akulula nokuhamba kwezimpahla ezivela echwebeni laseThekwini ngenxa yokuthi imigwaqo eminingi ilinyazwe yizikhukhula.

Okwenza umnotho waseKZN ukhinyabezeke kakhulu yindaba yokuthi ngesonto eledlule izingxenye eziningi zaseThekwini bezingenamanzi. Ngibhala nje sekuphele izinsuku eziyisishiyagalombili singenawo amanzi kanti futhi nogesi awukho ngenxa yokuthi kuqhume enye yama-transformer aphakela ugesi ezindaweni ezifana neWestmead, eThekwini, lapho kugcwele khona izimboni eziningi ezikhiqiza imikhiqizo enhlobonhlobo.

Izinkampani eziningi azikwazi ukuqhubeka zisebenze uma zingenamanzi. Kanti enye into eyinkinga kakhulu wukuhlanzeka kwemboni nabantu abasebenza kuyona. Kuba lukhuni ukuba nezisebenzi eziningi ezisemsebenzini kodwa ungabi nendawo yokuthi zizikhulule. Ngisho nomthetho awukuvumi loku.

Yingakho izimboni eziningi ziphoqeke ukuthi zivale ngenxa yokungabi nawo amanzi. Zonke lezi zinto sezihlangene zibe nomphumela ongemuhle ezweni ngoba uma iKZN iphazamisekile, kuphazamiseka izwe lonke.

Namabhizinisi amancane abethi asaphemba, sekuvele konakala kakhulu. Angithembi ukuthi lawo mabhizinisi ayokwazi ukubuye asimame.

Lezi zimvula nezikhukhula zivele zabethela isipikili sokugcina emabhizinisini amancane.

Yebo, omunye angakuthatha kancane okwenzeke eKZN kodwa iminjunju emikhulu yokulahlekelwa sizoyizwa ezinyangeni ezimbalwa ezizayo.

Phezu kwaloko sengicishe ngakhohlwa wukunyuka kukaphethroli. Njengoba ngasho kwenye yezingosi ukuthi ukunyuka kukaphethroli kusho ukubiza kwezimpahla esitolo, sisenkingeni engakaze ibonakale ezweni.

Elokugina lami lithi siyizakhamuzi zaseNingizimu Afrika kuzofanele sizibambe ziqine ngoba lukhulu oluzayo.

  • UBiyela uwumeluleki wosomabhizinisi ngaphansi kwenkampani yakhe iMindset Shift Consulting

Facebook: Ntokozo Mondli Biyela

You cannot copy content of this page