UNksz uMpho Moloko, umsunguli we-AEP-NMR yaseGoli, eGauteng

Isithombe: Sithunyelwe

UXAZULULA inkinga yokuntuleka kwemisebenzi nokuwa kwamabhizinisi obuswa wuthando lokuthuthukisa abantu. Inkampani yakhe isinabele nakwamanye amazwe e-Afrika. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

Share this now

KUNENTO eyodwa ayeyiqaphela kumkhulu owayengusomabhizinisi – wayala ukhasha ngemali yebhizinisi.

Lesi sifundo nokulangazelela ukufinyelela ezingeni elingaphezu kwaleli okwafinyelela kulo uyisemkhulu nonina yikona okumkhuthazayo endleleni aphatha ngayo ibhizinisi lakhe eselinabele nakwamanye amazwe.

UNksz uMpho Moloko uwumsunguli we-AEP-NMR, inkampani ebhekelela ukuthuthukisa amabhizinisi nentsha esiphothule iziqu zayo kodwa engakawutholi umsebenzi. Isungulwe ngo-2013 kanti amanye amakhasimende ayo yiMultichoice, iBlack Umbrellas, u-Old Mutual, Unisa neLithium.

Le nkampani isebenza eNingizimu Afrika naseMalawi. Enye intsha esuke isengamathwasa emsebenzini ithunyelwa ezinkampanini eziseMelika nase-Ireland embonini yezokuvakasha nezindawo zokudla.

UNksz uMoloko uthi umkhulu ozala unina wayenesitolo eZakheni, eMnambithi, KwaZulu-Natali, lapho naye ezalelwe futhi wakhulela khona ngaphambi kokuthuthela eMgungundlovu naseThekwini.

“Umkhulu, uFranklin Menzi Bhengu, wayenesitolo. Sasisebenza esitolo kodwa uma usulambile wawugoduka uyodla ekhaya, isitoko sasingadliwa.

“Uma ngibuka indlela amabhizinisi amnyama aphethwe ngayo, le nto yokuthi kungabi nomehluko phakathi kwemali yomsebenzi nemali yakho, ngenye into eyinkinga. Umkhulu wayemile kule nto engaguquki. Kwakuze kube wugogo ozosintshontshela; mhlawumbe akunike iTropika nama-chips kodwa kwakufanele uyowadla le emuva umkhulu angaboni.

“Uyazi ngisho siya naye edolobheni, umkhulu wayethenga isaka lama-aphula ukuze uma usulambile uzothatha, kulona hhayi ukuthi uzothola iKFC. Ngangike ngicabange ukuthi hhayi cishe namhlanje izothamba imambana… lutho,” kukhumbula uNksz uMoloko ephela yinsini.

Uthi uBhengu wamfundisa nokubaluleka kokuhlale uzimisele ngisho nanendlela ogqoka ngayo. Uthi imali yebhizinisi uyiphathisa okwezikhali zamaNtungwa.  

“Mina yingakho ngingaphili impilo ewubukhazikhazi ngoba isenti nesenti ngiliphindisela ebhizinisini. Into ebalulekile kimina ukuqasha abantu abafanele, wukuba nezinsizakusebenza ezifanele, ukukhula nokunabela kwezinye izindawo. Sibheka amathuba e-Afrika nasemhlabeni,” kusho yena.

Njengamanje i-AEP-NMR inamathwasa awu-300 ewafake ezinkampanini eziwu-56, lapho ecijwa khona ngamakhono emisebenzi ayifundele ukuze ezothola isipililyoni. Ilekelela izinkampani zithuthuke njengoba izisiza ukuthi zikwazi ukuqhamuka namaqhinga amasha futhi zicabe kahle indlela eziyihambayo. Iphinde izilekelele ngokuthola imali kubantu abangazixhasa.

UNksz uMoloko uthi nawo lo mqondo waleli bhizinisi wamfikela ngoba ebona indlela okwakenzeka ngayo ngezikhathi zikamkhulu wakhe nonina.

“Uma ngibuka indlela amabhizinisi abantu abamnyama asekwa ngayo, abantu abayiqondi indlela esenza ngayo izinto, ulimi lwethu namasiko ethu nendlela esicabanga ngayo. Uma ngicabanga umkhulu, ukube kwakukhona umuntu ofana nami owayemsiza ngabe ingakanani indawo ayihamba futhi ngabe ingakanani impumelelo ayizuza?

“Indlela abazali bethu ababebuka ngayo indlela ibhizinisi okufanele liphathwe ngayo ihlukile. Kusukela endleleni ababeqasha ngayo nasendleleni abaphatha ngayo umsebenzi. Babengebona abantu ababoleka imali futhi bengebona abantu bokuhlanganisa uhlaka lwebhizinisi.”

Uyakhala ngendlela namanje okusenziwa ngayo uma kuthiwa kunezinhlelo zokweseka osomabhizinisi. Uthi empeleni eNingizimu ne-Afrika ayikho into yokuthi kunezikhungo zikahulumeni zokuthuthukisa amabhizinisi.

“O-NEF (oNational Empowerment Fund), i-IDC (i-Industrial Development Corporation) neDBSA (iDevelopment Bank of Southern Africa), kuyashiwo nje kodwa indlela okwenziwa ngayo ayikhombisi ukuthi bayathuthukisa. Uyabona nje ukuthi ukuze bakunikeze uR2 million bathi kufanele ube nesibambiso esiwuR1m. Kukhombisa kona ukuthi abaqondi kangakanani abantu okufanele babasize. Abantu abaselokishini nasemakhaya bayithatha kuphi leyo mali? Kufanele bayeke nje ukuthi bathuthukisa izindawo zasemakhaya. Lezi zikhungo zisebenzisa izindlela ezisetshenziswa ngamabhange.

“Thina sisebenza ngohlaka lwebhizinisi amakhasi alo angeqi kwamahlanu. Ngiyakholwa ngempela ukuthi uma ungakwazi ukuchaza konke ngebhizinisi lakho (emakhasini) amahlanu, kusho ukuthi kwawena awukaliqondi kahle.”

UNksz uMoloko uqale ukusebenza nonina owayenenkampani yokuqeqesha eyayibhaliswe kwiSeta ayesebenza kuyona uma kuvalwe izikole elekelela ngemisebenzi ehlukene. Kuthe esefundela umsebenzi wathola itoho kwiDurban Film Festival. 

Uthi leli yilona toho elamfundisa lukhulu, latshala nothando lwakhe lokubhala, nokuyilona alusebenzisa kakhulu namanje ukubhala izicelo zokuxhaswa, ezokusebenzisana nabanye abantu kanjalo abazibhala ngoba besiza osomabhizinisi ababasizayo bathuthuke ngaphansi kophiko lwabo lwe-enterprise development.

Wathola nethuba lokuhambela amanye amazwe kanti kwakumjabulisa nokuhola alekelele unina owayesebakhulisa yedwa emva kokuhlukana noyise.

EMalawi bangabanye babanikazi benkampani evumela abantu bakwazi ukuthumela imali ngamaselula. Banamasheya awu-25% kule nkampani kanti omunye umehluko ngeyabo wukuthi umuntu ukwazi ukuthumelela umuntu imali noma ngabe usebenzisa yiphi i-network. Basebenzisana nabantu abawu-100 000.

Basezinhlelweni futhi zokwethula izinhlelo zokufunda ezenziwa ngobuchwepheshe nabazosebenzisa umsakazo kuzona. Othisha abazoba yingxenye yalolu hlelo bawu-3 000.

“IMalawi iyafana kakhulu neNingizimu Afrika, kuphela nje umehluko ngayo wukuthi yincane. Sizosebenzisana nemisakazo eyisishiyagalombili ukuze izingane zithole imfundo esezingeni elifanele. Kube lula ukuqala eMalawi, ngithemba ukuthi sizothi uma sesiza lana sesiphethe ubufakazi bokuthi (iyenzeka) le nto bese iminyango iyavuleka.”

UNksz uMoloko uthi ziningi izinto eziyimbangela yokuntuleka kwemisebenzi. Kuzona ubale indlela okuqeqeshwa ngayo emanyuvesi nokuthembela ezinkampanini ezinkulu.

Uthi imisebenzi izoqhamuka emabhizinisini amancane. Wengeze ngokuthi kumele kusetshenziswe kahle amakhono izwe elinawo.

Okunye ngaye:

  • Uphumula ngokubuka amafilimu kuNetflix;
  • Ezinye zezincwadi azithandayo ngezibhalwe wuSteven Furtick;
  • Une-Certificate in Industrial Design for eLearning, Instructional Design;
  • Une-Accredited Customer Experience Master, Process & Customer Experience.

You cannot copy content of this page