UMnu uGiven Marageni, umsunguli we-One Sip, yaseHa-Masia, eMakhado, eLimpopo

Izithombe: Zithunyelwe

Uyadlondlobala oqale ibhizinisi enzela ukugwema ukufuna umsebenzi. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

Share this now

UKHULE enenkolelo yokuthi ngeke asebenzele omunye umuntu ngoba wayebuswa wukufuna ukuqala ibhizinisi azoziphilisa ngalo. Nokho uzamile ukusebenza esethole umsebenzi esitolo kodwa kwala ehlulwa wukuthobela umthetho womqashi.

UMnu uGiven Marageni, oneminyaka ewu-23, uqale i-One Sip, inkampani ekhiqiza amahewu. Manje usewadayisa ezitolo eziyishumi eThembisa, Gauteng. Ayatholakala naseThohoyandou, eLouis Trichard nangakubo eHa-Masia, eMakhado, eLimpopo.

UMarageni uthi yize ekhule ezitshela ukuthi uzoba wusomabhizinsi kodwa umqondo wokuqala i-One Sip uze wamfikela esanda kuphothula izifundo zePublic Management eMakwarela TVET College ngo-2019.

“Ngiqede lapho ngazama ukufuna umsebenzi ngisacabanga ukuthi hloboluni lwebhizinisi engingaluqala. Ngiwuthole esitolo (umsebenzi) kodwa ngasebenza inyanga eyodwa kuphela, ngayeka sengehluleka wukusebenzela omunye umuntu.

“Yilapho-ke engiqale khona ukuzihlupha ngocwaningo lokuthi ngingaliqala kanjani ibhizinisi, nokuthe ngingagculiseka ngalo lonke ulwazi ebesenginalo ngasengiqala i-One Sip ngasekupheleni konyaka odlule,” kulanda yena.

Uthi okunye okumgqugquzele wukufuna ukuba  wusizo entsheni engasebenzi yangakubo.

Ngesonto eledlule iStatistics South Africa ithe isibalo sabantu abangasebenzi sesiwu-35.3%

Uthi: “Izibalo zabantu abangasebenzi ziyethusa kakhulu, ngakho ngibone kufanele ngibambe iqhaza ukuzehlisa. Okwamanje sengiqashe izisebenzi ezine.

“Okunye wukuthi ocwaningweni engalwenza ngathola ukuthi amahewu afana nawami enziwe ngamabele nezinye izithako ezinempilo ayasiza ukulwa nezifo eziyimbelesela, njengesifo sofuba, umdlavuza nezinye.”

Ezinye izinhlobo zamahewu e-One Sip

Abiza uR8.50 uma uwathenga eyisitoko noma uR10.00 ibhodlela eliwu-500ml. Uthi kumthatha usuku ukwenza amahewu.

Uthi ibhizinisi lisamhambela kahle njengoba ethi kuyenzeka adayise amabhodlela awu-3 000 ngenyanga.

“Kuyenzeka ngibhekane nengcindezi uma esephelile ezitolo engizidayiselayo ngoba angikabi nayo imoto, ngakho ngiphoqeka ukusebenzisa (izinto ezithuthayo) zomphakathi noma ngiqashe imoto ezongidilivela wona njalo uma esedingeka.

Amahewu kabhanana e-One Sip

“Ngaphandle kwaloko, ngisazama ukusimama kabusha njengoba ngenyanga edlule ngibe neshwa ngagetshengwa uR5 000 webhizinisi. Loko kuphoqe ukuthi ngisebenze kanzima ukuze ngibuyise leyo mali elahlekile,” kusho uMarageni.

Ugqugquzela intsha ukuthi ikukhuthalele ukuqala amabhizinisi ingadikibaliswa ngabathi kunzima ebhizinisini.

Uthe isifiso sakhe esikhulu wukuqasha intsha aewu-100 eminyakeni emihlanu ezayo.

Facebook: One Sip Mabundu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page