UNkk uLindiwe Mngadi, umsunguli wenkampani yamabhodwe Ukhamba Cookware yaseThekwini, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Zibuya emasisweni konebhizinisi elikhiqiza ogalaza besimanje abavuthayo. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

Share this now

UKUBHUNTSHA kwezinhlelo zokubuyela embonini ayifundele nayizwa ngaphakathi ngenxa yeCOVID-19 kuphenduke isibusiso njengoba egcine eqhamuka nomqondo webhizinisi elingavamile kubantu abamnyama.

UNkk uLindiwe uMngadi uwumsunguli wenkampani ekhiqiza amabhodwe esiZulu akhiwe isimanje futhi okuphekwa ngawo esitofini, hhayi eziko elisemnyango, Ukhamba Cookware.

La mabhodwe adayisa eyisethi esihlanu agabe ngokuhlotshiswa ngemidwebo yemibala egqamile yase-Afrika kanti amanye anemidwebo yezilwane zasendle i-Big 5.

UNkk uMngadi, oneminyaka ewu-38 nodabuka eMandeni, KwaZulu-Natali, uthi wabona ithuba ngesikhathi izwe livaliwe. “Into engayiqaphela ngesikhathi izwe livaliwe ngokwesigaba sesihlanu nesesine wukuthi baningi abapheki abaqhamuka, abantu babepheka ngapha nangapha. Nami ngangipheka ukuxosha ukhwantalala ngoba sasidiliziwe nasemsebenzini futhi ngase ngikhathele nawukugijima.

“Kodwa ngaqaphela ukuthi ngathi ngiyothenga kwenye inxanxathela yezitolo, isitolo sezitsha ezinhle engangilokhu ngizibona sasivaliwe kwase kuyangifikela ukuthi mhlawumbe into engingayenza wukusungula isitolo sezitsha namabhodwe okudayiswa online.

Isethi yamabhodwe Ukhamba Cookware

Wabe esebonisana nababesebenzisana naye oyi-graphic designer bahlanganisa umqondo wokuthi lizoba yinhloboni yebhodwe ibhodwe labo. Bavumelana ngokuthi akufanele licwebezele ngoba amabhodwe amaningi ayacwebezela futhi babefuna ibhodwe elizoqhakambisa ukuthi ngelase-Afrika, nokungakho bethathele kugalaza.

Empeleni uNkk uMngadi nomyeni wakhe babezovula indawo yokudlela engaseHazelmere Dam eVerulam, eThekwini, ngePhasika lango-2020. Nokho lezo zinhlelo zamiswa wukuvalwa kwezwe ngenkathi kuhlasela iCOVID-19. Kuthe uma kuvulwa izwe bayethula ngoJulayi ngawo u-2020 kodwa kwasho ukuthi umnotho wawungemuhle futhi abantu babesasaba ukuvakasha.

Amanye ahlotshiswe ngezilwane zasendle

Bobabili bangabantu bemboni yezokudlela nokutetemukisa abantu. UNkk uMngadi wenza i-Hospitality Management eML Sultan (esibizwa ngeDurban University of Technology) kanti usebenze kule mboni iminyaka ngaphambi kokushintshela kuhulumeni nasembonini yezimali. Umyeni wakhe wayekade enendawo yokudlela ngesikhathi beqala ukuhlangana.

Ukhamba Cookware luqale ukudayisa ngoSepthemba nyakenye kanti uthe uphela u-2021 bese bedayise amasethi awu-56. Into abayithengayo isinqe sebhodwe kodwa konke okunye bayazenzela futhi bazihlanganisele ibhodwe liphelele.

Amanye agabe ngemibala egqamile yesiNtu

“NgoJanuwari sadayisa (amasethi) awu-36, nokwasijabulisa ngoba uJanuwari sazi ukuthi abantu basuke bengenayo imali kodwa samangala sibona ukuthi abantu abazweli. Ziloku zinyukile izibalo njengoba kusukela ngaleso sikhathi asikaze sidayise ngaphansi kuka-30.

“Kuyisifiso sethu ukuthi Ukhamba lugcine lutholakala kwezinye zezitolo, umuntu akwazi ukungena esitolo awathole amabhodwe, iyona (nto) engiyibhekile ngo-2022,” kusho yena.

Isethi yoKhamba ibiza uR2 500 kanti uyabavumela nalabo abathenga inqwaba kuyena ngoba befuna ukuyodayisa nabo. Banabantu abayisithupha abasebenzisana nabo abadayisayo ezindaweni ezihlukene. Abantu bayakwazi ukufaka ama-oda ku-WhatsApp noma uFacebook.   

Ukuphazamiseka kwendawo yokudla kwasho nokucwila kwayo yonke imali ababeyongile bewumndeni. Nokho bavuke bazithatha. Yizwa echaza uNkk Mngadi ukuthi bagqugquzelwe yini.

Sebegcine beyivulile indawo yokudla iHazelmere Lounge. Iqashe abantu ababili abasebenza ngokugcwele, nokuyisibalo esinyukayo sifinyelele kwabayisikhombisa kuya kwabawu-10 uma kumatasa.

Facebook: Ukhamba Cookware

You cannot copy content of this page