UMnu uZolile Soka, uNksz uDisebo Makatsa noNksz uNozipho Soka bangabanye babaphathi beDee-Y Trading, inkampani yezolimo yaseKroonstad, eFree State

Izithombe: Zithunyelwe

Zigila izimanga izelamani ezangena kwezolimo zizolekelela unina. Manje sezidayisela isikhondlakhondla sesitolo ubisi. Esinye sazo sixoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

Share this now

UKUBONA unina ewa evuka ekhulisa inkampani yezolimo ayiqale ngo-2005 kukhuthaze izelamani zaseFree State zaze zafisa ukufaka isandla ukumlekelela ukudlondlobalisa umsebenzi.

Lifezekile iphupho likaNksz uNozipho, uMnu uMxolisi noMnu uZolile Soka abasebenza nonina kwiDee-Y Trading, okunamhlanje idayisa ubisi olutholakala ezitolo zakwaWoolworths. Le nkampani iqanjwe isuselwa esidlalisweni segama likanina uNksz uDisebo Makatsa.

UZolile exoxa noMbele ngokungena kwabo ebhizinisini, uthe bese kuyiminyaka bebuka unina esebenza ngokuzikhandla ukukhulisa ibhizinisi nokubafake ugqozi.

“Akubanga lula ukuthi sisheshe singene ebhizinisi ngenxa yokuthi besixinwe yizifundo. Kodwa-ke bese sinako emiqondweni yethu ukuthi sizothi singaqeda esikoleni, simlekelele ngokugcwele ukuze izinto zibe lula. Yimina ongene kuqala ebhizinisini ngo-2014 sengiphothule izifundo zami, kwathi uMxolisi noNozipho bona basijoyina eminyakeni emithathu edlule,” kulanda yena.

Izinkomo zaseD-Yee Trading ezikhiqiza ubisi oludayisa kwaWoolworths

Ngokwemfundo uZolile une-Diploma in Agricultural Management ne-BTech in Agricultural Management yaseCentral University of Technology.

UNozipho une-Degree in Human Resource Management, i-Post-Graduate Diploma in Management and Business Administration, i-BA International Relations and Psychology neMBA yase-University of Witwatersrand.

UMxolisi une-Diploma in Strategic Management yase-University of Johannesburg, kuthi umama wabo yena une-Bachelor’s Degree in Psychology, Business Management and African Languages yaseCentral University of Technology.

UNksz uMakatsa uyiqale le nkampani etshala amaveji kodwa ngenxa yenkinga yamanzi lapho ayelima khona waphoqeka ukuthi afudukela kwenye indawo. Ugcine ethola ipulazi elingamahekthare awu-386 eKroonstad, eFree State, lapho bezinze khona manje.

“Yilapho-ke aqale (umama) khona ukufuya izinkomo njengoba manje sesinezinkomo ezingaphezu kuka-100 epulazini. Nakuba bekungalula kodwa ukusebenza kanzima nokubambisana yiko okusibeke lapha esikhona namuhla,” kusho uZolile.

OMnu uZola noMxolisi Soka

Besaqala bebedayisela abantu bendawo amasi nobisi. Kuthe ngo-2016 basizwa ngelinye lamakhasimende abo labaxhumanisa nenkampani eyenza ubisi iClover.

“Sisizwe nawumNyango weZolimo wasixhasa ngemali yokuthenga imishini yokuhluza ubisi lulungele ukudayiswa, saqala kanjalo-ke ukusebenzisana neClover, esiyithengisela ubisi lwethu olutholakala esitolo iWoolworths.

“Okwamanje yimina ohlale esepulazini lapho ngisebenzisana khona nezisebenzi eziwu-10. UMxolisi yena ukhangisa inkampani, uNozipho abhekane nomsebenzi wasehhovisi bese uMama eqinisekisa ukuthi konke kuhamba kahle ebhizinisini,” kusho yena.

Uthi ukubambisana bewumndeni kwenza babhekane nobunzima bebhizinisi. “Manje sesifuna ukuthi sigcine sesizikhiqizela ukudla kwemfuyo nobisi lwethu, sandise isibalo sezinkomo ezisengwayo epulazini bese sicija nentsha enothando lwezolimo.”

Instagram: dee_y_farming

You cannot copy content of this page